Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

LÀM NGƯỜI KHÓ!

 

Từ buổi vào đời với thế nhân,

Kể ra cho hết thật vô ngần.

Chưa tường khôn dại trên đường sống,

Đă vấp chông gai giữa bụi trần.

Những lúc áo cơm hành hạ trí,

Là khi mưa nắng đọa đày thân!

Người xưa đă bảo: Làm người khó,

Càng khó bao nhiêu, khổ mấy lần!

 

Lương Vĩnh Thành

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh