Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

(Click here for VNI version)

Tn Xun Khai Bt. Nguyn n Qu Mi. Vạn an Thường Lạc

Mai vng x nụ bo Xun sang,

Nắng dịu Xun dương sng to trn.

Cnh n cho Trời đưa gi sớm,

Cnh lang khoe sắc đợi sương tan.

n Xun mơ ước Xun thanh thn,

Vui Tết cầu mong Tết rỡ rng.

Năm mới Qu Mi điều nguyện ước,

ạo ời tương đắc bước thnh thang.

_________________

Houston, 9 giờ sng Mồng Một Tết Qu Mi (01.02.2003)

Cẩn bt,  THANH TNG 

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh