Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

        Kính thưa quư Đạo tâm !

        Để dẫn chứng những lời tiên tri được Đấng Tạo Hóa Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát dùng huyền diệu cơ bút điển quang giáo Đạo, chọn để sáng khai  một nền  Quốc Đạo cho đất nước  dân  tộc Việt Nam gọi là  đấng Giáo Chủ nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ v́ theo Nho Giáo, Cao Đài là nơi Thượng Đế ngự; c̣n Tiên  Ông là một chức nhỏ trong hàng Tiên, theo Lăo giáo; và Bồ Tát là một chức nhỏ trong hàng Phật, theo Thích Giáo.

        Trong những ngày đầu khai Đạo, Đức Chí Tôn Thượng Đế đă phán:

Hăo Nam Bang ! Hăo Nam Bang !  

Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn !

        Nước Việt Nam ta từ khi khai quốc đến nay chưa hân hạnh có một Đạo nào vi bản. Tuy vậy, mấy nghin năm lịch sử, về phương diện tín ngưỡng, người Việt Nam ta khoan dung lạ thường. Bằng chứng là: Người Việt ta lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón và tận tâm thờ phụng các Tôn giáo do bên ngoài đưa vào. Giữa lúc năm châu lần lượt thiên về vật chất, tinh thần ấy của người  Việt từ trước đến năm 1926 vẫn giữ được nguyên vẹn và đă được  Đức Thượng Đế chứng giám!

        V́ luật công b́nh thiêng liêng Ngài mới hạ lệnh  mở Đạo tại nuớc Việt Nam, tổng hợp Giáo Lư các Đạo. Ngay buổi đầu Đức Thượng Đế  dạy rằng:

Từ thuở nước Nam chẳng Đạo nhà,

Nay Ta gầy dựng lập nên ra.

Ví bằng ai hỏi sao bao nả,

Rằng trẻ noi theo biến hoá già.

        Ngài lại thêm rằng:

Phụng gáy non Nam Đạo trổ ṃi,

Trổ ṃi nhân vật bốn phương Trời,

Trời Âu biển Á chờ thay sắc,

Sắc trắng mây lành phủ khắp nơi.

        Đối với các Tôn Giáo khác Ngài lại cho biết rằng:

Trên Trời làm Chủ một ḿnh Ta,

Nhánh nhóc chia ba cũng một Già,

Phải mượn nhiều ngôi mà giáo Đạo,

Xét soi cho kỷ có ai mà ?

        Vâng theo lời dạy ấy, môn đệ Đức Thượng Đế  Cao Đài có bổn phận phải coi người thuộc các Tôn Giáo khác như  anh em cùng chung một gốc mà ra, là Đức Thượng Đế. Vâng theo lời khuyên nhủ của Đức Cao Đài, các môn đệ của Ngài không nên phân biệt màu da sắc tóc mỗi khi làm điều thiện, hoặc phổ độ một cá nhân nào! Ở cơi ta bà nầy người đời hay phân biệt ta, người, v́ ranh giới và màu da sắc tóc hoặc chia chi lập phái v́ tư tưỡng. Nhưng đối các đấng thiêng liêng th́ ranh giới, màu da, sắc tóc không c̣n ư nghĩa nữa. Một vị Phật ở Á có thể  chuyển sang giúp các dân tộc ở Âu. Trái lại,  một vị Thánh ở Tây phương có thể đặng lệnh sang giúp các sắc dân ở Đông phương. Bài thơ sau đây tiếp được năm 1926 tại Cần Thơ do Đức Thánh SAINT PIERRE ban cho chứng tỏ việc ấy: 

Thiên đ́nh chịu giữ một phương Tây,

Cả Đạo Gia Tô rơ mặt  THẦY,

Giúp chúng đă gần hai ngàn tuổi, 

CAO ĐÀI sắc lệnh dắt d́u bây.

Saint Pierre

        Như vậy, trên Thiên bàn, bên cạnh linh vị Đức Thích Ca, có linh vị các đấng như: Đức LĂO TỔ, Đức KHỔNG TỬ và Đức GIA TÔ là một điều không nên làm cho người đời lạ mắt ./.                           _________________________________    

        Trích sao từ quyển Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  (Cao Đài Giáo) sơ giải của soạn giả Ngài Huệ Lương xuất bản năm 1963 ở trang 50 - 52. Kỷ niệm mừng ngày  Đấng Chúa Cứu Thế giáng sinh năm 2002, Xuân 2003 và Tết Quư Mùi sắp đến. Kính chúc quư liệt  vị "Vạn  An Thường Lạc".

Houston CaoDai Temple

Houston, Texas.

Thượng NHI Thanh  

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh