Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Tạ ơn

Tạ ơn Thầy âm thầm đưa con tới 

Chiếc thuyền từ giữa bể khổ trùng khơi 

Thân nghiệp chướng nếu không Thầy soi lối 

Con làm sao thành thật biết ơn đời

Lê Anh Dũng

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

  

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh