Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KÍNH TẶNG TÂN TRUYỀN TRẠNG HUỆ TÁNH

Huệ Tánh minh tâm rơ Đạo mầu,

Nhiệm hành trách nhiệm ở Mỹ Âu,

Ngày nay Thượng Đế đà đă chuyển,

Cứu độ nhân sanh thoát khổ sầu.

Buổi cuối kỳ ba nay đă đến,

Ai người giác ngộ hăy lo Tu,

Hoài chơn hạ thủ mau kẻo trễ,

Cứu vớt nguyên linh khỏi bể dâu.

 

Huệ Tánh hăy nghe lệnh Đức Thầy,

Nhiệm kỳ trách nhiệm kể từ đây,

Chung lo cơ Đạo kỳ mạt pháp,

Chung sức hiệp thành độ Mỹ Tây.

Mạt pháp kỳ tam Cao-Đài chuyển,

Hiền huynh ghi nhớ những lời nầy,

Mau toan hành pháp Trời cao độ,

Huynh đệ ngày sau sẽ hiệp vầy.

 

Kiều Minh Tâm

(Việt Nam)

 

HỌA VẬN

Mấy tháng qua không có dịp đáp lại ḷng ưu ái của Hiền Huynh Kiều Minh Tâm. Thành thật cám ơn HH, xin  tạm hoạ vận 2 bài thơ trên để gọi là.

 

Nghe nhắc, t́m ra lẻ nhiệm mầu,

Cũng đồng trách vụ Á như Âu;

Trời cao sắp đặt bao năm rổi,

Đất thấp tràn lan mấy buổi sầu;

Thế sự diễn tuồng ghi nhớ, học,

Đạo trường thi thố việc hành, tu;

Nhanh chân sắp xếp tṛn nhân nghiă,

Nếu phải phận tầm ắt  nhả dâu.

 

 

Nhắn nhủ,  ưu tư tiếng của Thầy,

Biết rằng sứ mạng đó và đây;

Nhân sinh khủng khiếp thời tao loạn,

Thề giới đua đ̣i cảnh Nhật, Tây;

Vận chuyển cao minh trời xứ đó,

Nhân quần qui hiệp đất quê nầy;

Do tâm, pháp nhiệm  tùy duyên định.

Hiện thể truyền lưu sớm hiệp vầy.

 

Huệ Tánh 23/11/2003

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh