Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Hồi Tưởng

 

Lắng tiếng chuông ngân trước cảnh chùa

Nghe thầm trong gió rải hương đưa

Đâu đây văng vẳng câu kinh sám

Ḥa lẫn vi vu gió cợt đùa.

* * *

Không có nơi nào quư hơn đâu

Người tu đắc pháp nghiệp giải đầu

Trên ta c̣n có hàng Thánh, Phật

Thiện phước theo căn chẳng phiền rầu.

* * *

Giữ vững ḷng tin chớ động tâm

Nương theo đuốc huệ nguyện cầu thầm

Sạch trong thanh tịnh không vướng bận

Đạo khởi tà tan tránh khỏi lầm.

 

Huệ Tâm

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh