(Hàn Thiên Lương tên thật là Phạm Văn Tốt, Cử nhân Văn chương, nguyên giáo sư Văn Triết Sử của trường trung học Thánh Giusê, Cơ đốc, Đồng Tâm tại Saigon.

Cũng là công chức VNCH (tốt nghiệp Học viện QGHC). Đă sống 9 năm trong lao tù Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt nam, đến Mỹ 1994.

Có thơ đăng trên báo chí Saigon từ năm 1960, tại hải ngoại thơ của Hàn Thiên Lương xuất hiện trên nhiều báo Việt ngữ tại California, Virginia và Oregon.

Nhà thơ hiện đang sống ở Portland, Oregon.)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh