Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Hít, Thở Thiền

 

Hít vào tâm an định,

Thở ra thân lạc ḥa;

Ba thời đều vô trụ; (1)

Công đức nở ngàn hoa.

 

Huệ Tánh 24/11/04

(1) quá khứ, hiện tại, tương lai
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh