Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI THỀ KHI NHẬP MÔN CAO-ĐÀI

Lời thề khi Nhập môn gồm tất cả 36 chữ, không hơn, không kém:

Thề rằng: "Từ đây biết một Đạo Cao-Đài Ngọc-Đế, chẳng đổi dạ, thay ḷng, hiệp đồng chư môn đệ, ǵn luật lệ Cao-Đài, như sau có ḷng hai th́ Thiên Tru, Địa lục"

 

Lời thệ nguyện này có thể chia ra 5 phần sau đây:

1. Biết một Đạo Cao-Đài
2. Chẳng đổi dạ thay ḷng
3. Hiệp đồng chư môn đệ
4. Ǵn luật lệ Cao-Đài
5. Không được có ḷng hai (sau có ḷng hai th́ Thiên tru Địa lục)

Mới đọc qua nghe như lời thề quá nặng nề và khó khăn. Thực sự phải nói nếu người nào thực hiện đúng đắn lời thệ nguyện này, người ấy chắc chắn đạt ngộ, hoặc tối thiểu cũng là bậc hiền nhân quân tử đóng góp vào sự b́nh an và hạnh phúc thật sự cho nhân loại.

1. Biết một. Tất cả tôn giáo đều là một, tất cả ḍng tu, hệ phái CĐ đều là một, tất cả dân tộc, chúng sanh là Một. T́m thấy cái Nhất Quán: Nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù qui nhất bổn, mới thật sự là người CĐ. Dù là ở bất cứ tôn giáo nào, nếu đạt tinh thần Nhất Quán này tức cũng là người CĐ. Trái lại dù là người đă nhập môn CĐ mà thiếu tinh thần Nhất Quán, kỳ thị, chia rẻ, thù nghịch giữa ḿnh và ḿnh, giữa ḿnh và tôn giáo bạn, giữa ḿnh và người khác.....tức là đi ngược với lư tưởng CĐ vậy.

2. Chẳng đổi dạ thay ḷng. Cái trung tín, cái chung thủy, cái tâm chuyên nhứt không loạn động, thay đổi trước bất cứ hoàn cảnh nào là yếu tố đạt đạo, là cái hạnh của Thánh nhân. Đó là một trong những nguyên tắc căn bản đem đến hạnh phúc thực sự.

3. Hiệp đồng chư môn đệ. Phải có đời sống hoà hiệp và có cái nh́n đại đồng với tất cả mọi người. Chữ môn đệ ở đây, phải hiểu là tất cả chúng sanh. Bởi v́ Thầy, là đấng tạo hoá, Cha chung của vạn loại. Từ Thầy mà có tất cả, kể cả Thần, Thánh, Tiên, Phât và muôn loài, vạn vât. Có cái sống hiệp ḥa và cái nh́n, cái đối xử đồng đẳng giữa con người và con người, giữa con người và vạn vật th́ tội ác, chiến tranh, ô nhiễm, tàn hại... sẽ không bao giờ xảy ra. Sự b́nh an thực sự sẽ đến với con người.

4. Ǵn luật lệ Cao-Đài. Cao-Đài tượng trưng cho thiên lư. Luật lệ thế gian thường do nhân tâm họp lại tạo ra, đôi khi dùng để phục vụ cho thành phần có quyền thế. Luật lệ là chuẩn thằng bảo đảm cho đời sống sinh hoạt an b́nh, tiến bộ và hạnh phúc. Luật lệ nào không hợp với thiên lư cần phải sửa đổi hay bỏ đi. Ngoài ra ǵn giữ giới luật là bậc thang đầu tiên trên đường đi đến chánh định, trí huệ và giải thoát.

5. Không được ḷng hai. Khi Tâm của người đạo không đạt cái Nhất Quán th́ Thân, Tâm không là Một, Chủ thể và đối tượng không là Một, Thực tại và vạn hữu không là Một (ḷng hai). Từ cái không đắc Nhứt này (ḷng hai) sự đau khổ, luân hồi, sanh tử sẽ đeo đuổi con người trong kiếp hiện tại và đời đời. Điều này c̣n tệ hại hơn cái răn khéo xem như quá nặng nề "Thiên tru, Địa lục" ! !

Nói tóm lại, khi đọc lời thề khi nhập môn là tự nguyện dấn thân trên đường tu học dựa trên 5 điều nêu trên. Phải có cái nh́n, cái hiểu đạo học để đạt đạo giải thoát, chớ đừng dính mắc vào ư nghĩa thường t́nh, nhân thế kinh sợ....Vào đạo là đi dần đến an nhiên, tự tại, không tham lam, sợ hải, sân hận, si mê. Đạt đến 5 điều này, người CĐ sẽ không c̣n kỳ thị, chia rẻ, khích bác...., có cái sống ḥa hiệp và cái nh́n đồng đẳng, "Chi chi cũng có Thầy trong đó". Nhờ vậy, sẽ khởi động cho lư tưởng CĐ, hầu đưa nhân loại đến an lạc và hoà b́nh.

 

Huệ Tánh

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh