Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Thi bài:

Gặp khó khăn ta nên b́nh tỉnh.

Phải ăn năn vụng tính, quấy sai;

    Chỗ nào sơ sót thấy ngay,

Cùng người chậm chạp chung vai đợi chờ .

            Bạn Thiên Ân chung lo tụ hợp,

            Oan khúc đâu lớp lớp chia phần;

                 Ngây thơ giáo dục cân phân,

Với lời nhạo báng ta cần lửng lơ .

            Vài năm để đợi chờ bền ráng,

            Chữ đạo đồng thăm viếng trọn t́nh;

                Nhỏ, to, chu đáo đinh ninh,

Nên đi, nên ở chí t́nh so đo.

            Trước thân thích chăm lo bở ngở,

            Biến loạn thời cứu độ bảo nhân;

                Việc chung chính đáng Pháp Quyền,

Các cơ cấu đạo chuyên viên trọn hành.

            Cố đào tạo Thiên Ân Giáo Sĩ,

            Ngôn luận cơ quyết chí ân cần;

                 Hửng hờ khóa lợi , dàm danh,

Đến khi đạo-đức đua tranh lănh phần.

            Gắng cố sức chuyên cần tu, học,

            Hàn Tín gương lừa lọc giả ngu;

                 Khó khăn nhẫn nhịn cương, nhu,

Ḥa chan sự sống tâm tư công bằng.

            Vào Quyền Pháp, Thiên Ân nhứt thống,

            Thống Nhứt cơ mong vọng góp tay;

                 Giáo quyền tích cực dựng xây,

Con đường giải thoát đông, tây kiền thiền.

            Minh Tra, Phổ Tế chuyên hoạt bát,

            Hành Chánh luôn chơn chất lo xa,

                 Phần đời, Phước Thiện ước mơ,

Tiến lên Nữ phái đừng chờ đợi chi.

 

Huệ-Tánh 12/02/2002 (diễn tả theo lời dạy Thánh Ngôn của Đức Lư Giáo Tông 31-7-1958)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh