Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Góp phần trong mùa Khai Minh Đại-Đạo (15/10/ âl), xin họa lại bài thơ của nhà thơ Thanh-Tùng đă viết trước đây. Có ǵ  không chỉnh xin miễn chấp cho. 

   Kỷ-niệm Khai-Đạo

Đại Đạo chủ nhân thị Ngọc Hoàng,

Cao-Đài Thượng Đế ngự trần-gian;

Tam-Kỳ qui thống cơ mầu nhiệm,

Phổ-Độ thiên-niên phước, thịnh, an. (*)

 

Tạm dịch:

 

Đạo lớn Cha Trời đă mở ra,

Cao-Đài  thương trẻ chốn ta bà;

Kỳ ba họp hết điều sau trước,

Độ rổi ngàn năm, tạo thái ḥa.

 

(*) hạnh-phước, thịnh-vượng và an-b́nh

Huệ-Tánh 11/9/2002

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh