Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Thưa Chư Huynh/Tỷ Đồng Đạo và Đồng Hương xa gần,

Đạo bất khả phân. Hữu phân bất khả Đạo.”

Mặc dù Đạo Cao-Đài có nhiều hệ phái (nhiều ḍng tu), tương tự như Tin-Lành ở Mỹ có hàng trăm hệ phái, chúng ta đều là con cái Đức Chí-Tôn Cao-Đài Thượng-Đế. Chúng ta quyết tâm phủ nhận mọi h́nh thức cố t́nh chia rẻ con cái Đức Chí Tôn, gây thù hận lẩn nhau để làm giảm mất tiềm năng cứu thế độ đời của Cao-Đài Đại-Đạo trong thời mạt pháp này.

Chẳng quản đồng tông mới một nhà,

Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha ... (Thánh ngôn)

Huệ Tánh

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh