Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHAI ĐẠO CỨU ĐỜI

 

Bảy bảy (77) năm rồi bạn có hay ?

Xuân, Thu qua lại tợ tên bay.

V́ chưng mạt pháp, Long Hoa trổ;

Bởi lúc kỳ ba, giác-ngộ bàỵ

Vạn chúng! Ơn Thầy ban sớm tối,

Nhân sinh! Họa thế trả nay, mai!

Chiều tà, khách tục nhanh chân bước,

Bát nhả thuyền ai, khói sóng đầy.

 

Huệ-Tánh 11/9/2002

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh