Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Tệ đệ Hà Phước Thảo xin cám ơn chư tỉ, huynh, đệ, muội tại Thiên Lư Bửu Ṭa , trên Mạng Lưới Toàn Cầu đă gởi thiệp chúc Xuân, xin kính tặng lại vài bài thơ sau đây:
 
 
KÍNH CHÚC XUÂN THIÊN LƯ BỬU T̉A TÂN NIÊN GIÁP THÂN
 
 KÍNH CHÚC XUÂN : huynh, tỉ, muội lành.
 THIÊN ân hồng phúc độ nhơn sanh.
 LƯ-Trời soi sáng bằng cơ bút,
 BỬU-pháp độ mê với Đạo thanh.
 T̉A-Tam-Giáo-Đạo hoằng nhân chủng,
 TÂN-Thế-Minh-Dân hiểu Đạo lành.
 NIÊN mới Thiêng Liêng ban Thánh giáo,
 GIÁP-THÂN-Thánh (1) giáng bút dạy rành.
 
 (1) Tề Thiên Đại Thánh giáng bút tại Thiên Lư Bửu Ṭa.


Kính tặng PHỐI SƯ NGỌC TUYẾT TIÊN
 
 PHỐI hiệp Đạo Trời song pháp tu (1),
 SƯ Trời Thượng Đế dạy người ngu (2),
 NGỌC-TUYẾT trắng tinh màu áo Đạo,
 TIÊN ban cúc tửu giải trần tù.
 (1) Tánh (tu tâm sửa tánh)+Mạng (thiền định=luyện Đạo) song tu.
 (2) người vô minh hay người chưa biết Đạo nên chưa khôn.


 
Kính tặng THIÊN ÂN SỨ MẠNG BẠCH DIỆU HOA
 
 THIÊN ÂN SỨ MẠNG bút và cơ,
 BẠCH Ngọc THẦY ban để diễn phô,
 DIỆU huyền thiên điển THẦY khai bút,
 HOA Xuân tô điểm Đạo bằng thơ.
 
 
Thân tặng Hiền Đệ LUẬT SỰ NGỌC QUANG MINH
 
 LUẬT SỰ là người nhận Thiên ân.
 NGỌC Kinh ban điển xuống hồng trần,
 QUANG chính chép ghi trong Mạng Lưới,
 MINH kinh ấn phát đến ai cần.
 
 
Thân tặng Hiền Đệ ADMINNISTRATOR VƠ ĐĂNG VUI
 Trang Nhật Báo ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI ( Cao-Đài Đại Đạo Daily News )
 
 ADMIN ĐẠI ĐẠO báo CAO ĐÀI
 VƠ gác (1), chiêu Văn (2) giúp Đạo khai (3).
 ĐĂNG khắp mọi nơi trong điện lưới,
 VUI Xuân đọc Thánh giáo nơi đây.
 
 (1) bỏ quân sự và chính trị ra ngoài Đạo.
 (2) Văn dĩ tải Đạo.
 (3) Đạo khai từ năm 1926 tại Việt nam nhưng chưa ra hải ngoại nhiều nơi, chỉ có ở Pháp và Miên. Khai mở cho các chủng tộc biết về Đạo Cao Đài ở khắp nơi trên thế giới sau năm 1975 và nay nhờ có internet.
 
 Biệt hiệu ĐẶNG VƠ => ĐI VÔ internet :
 
 ĐẶNG một cái tên lúc giáng trần,
 VƠ, văn đều học để luyện thần,
 ĐI đến
Canada để tu, học,
 VÔ trong Mạng Lưới phổ Thiên ân (1).
 
 (1) ơn Trời ban là Thánh giáo.
 
 
Kính tặng Hiền Huynh NGUYỄN KHẮC TIẾN TÙNG / ĐƯỜNG VỀ ĐẠI ĐẠO / TÍN NGƯỠNG Á CHÂU

 NGUYỄN là con cháu chúa phương Nam,
 KHẮC chép sử nhà học và làm,
 TIẾN sĩ Triết Tây nơi Đức quốc,
 TÙNG sau Đại Đạo lúc Kỳ Tam.
 
 ĐƯỜNG về quê cũ (1) mới t́m ra,
 VỀ học Đạo CAO ở nước nhà,
 ĐẠI phước: Phật ngôn thêm Thánh giáo,
 ĐẠO CAO là gốc của mọi nhà.
 
 TÍN và ḷng thành hiệp ĐẠO CAO,
 NGƯỠNG mộ Cha Trời lúc thuở nào ?
 Á + Âu chánh Đạo về
Leipzig,
 CHÂU luân Tôn giáo mới khai mào.
 
 
VIỆN ĐẠI HỌC CAO ĐÀI hy vọng sẽ mở tại Leipzig
 
 VIỆN lẽ Mác+Lê không đức tin (DDR) (1)
 CAO kiến Phật ngôn chẳng giữ ǵn (2).
 ĐÀI tiền thức tỉnh người duy vật,
 GIÁO Đạo THẦY TRỜI => có đức tin.
 
 Không tin Thần Thánh => v́ lỡ nghe…
 Các Mác không tưởng nên mới mê.
 Bảy chục năm qua quên Phật, Chúa (DDR),
 Ngày nay thức tỉnh => rước Phật về (3).
 
 _________
 (1) DDR=Deutsche Demokratische Republik
 (2) Đông Đức trước đây không có chùa Phật, v́ Karl Marx nói:
 “Tôn giáo là thuốc phiện“ làm ru ngủ con người và làm chậm lại sự phát triển XHCN
 (3) tại Viện Đại Học Leipzig có môn học mới là Phật học, Tôn giáo học
 và Tín ngưỡng Á Châu, đặc biệt là môn học về Cao Đài giáo.
 vào ngày 10.4.1999 chúng tôi (Peter Ha) được mời thuyết tŕnh
 Luận án „Cao-Dai-Religion – Die Erziehung, Errettung und Amnestie
 Gottes in der Dritten Phase“ với 4 giáo sư dạy
 môn Tôn giáo học và 30 sinh viên nghe với nhiều lôi cuốn ṭ ṃ thích thú.
 Sau khi chúng tôi chấm dứt (11:00- 13:00)có nói thêm:
 „Sự ṭ ṃ là động cơ thúc đẩy con người học triết lư mới“ và
 những người tham dự không vỗ tay hoan nghinh,
 nhưng gơ trên bàn quá to làm chúng tôi giựt ḿnh
 nên chư vị nầy mĩm cười vui vẻ)
 
 (Thesis tại VĐH A.U, Wahington D.C., U.S.A :“Cao-Dai-Giao,
 the new religion of God in the Third Universal Amnesty”)
 
 
 
 
TÍN NGƯỠNG Á CHÂU tại Đức Tây,
 So sánh triết Đông với Đạo THẦY.
 Tại sao tín ngưỡng nhiều ngơ rẽ ?
 Sau rốt học thêm triết lư nầy :
 
 Triết nầy là triết lư thật siêu (1),
 Tổng hợp liên Tôn + dạy thật nhiều !!
 Tất cả đạo đều do một gốc,
 Ngày nay gom lại đủ mọi điều.

 (1) một giáo sư dạy môn Tôn giáo học tại Sydney
 đặt triết lư Đạo Cao Đài là “The superphilosophy”.
 
 
Mùng Một Tết ta tại Tây Đức
 Hà Phước Thảo

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh