Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỊCH SỬ CƠ BÚT

Hà Phước Thảo

 

Trung tuần tháng 9 năm 1853 bà Girardin có đến thăm đại văn hào Victor Hugo tại đảo Jersey, nơi ông cùng gia đ́nh vá các bạn lánh nạn loạn lạc.

Lúc bấy giờ có phong trào  xây bàn nói chuyện với người chết. Bà Gigardin bèn bày ra tṛ chơi naầy cho đỡ buồn. Đêm 11.8.1853, trong nhà lập đàn. Những người tham dự gồm có: Ộng, bà Victor Hugo, Đại tá Le Flo, bà Giradin và ông Auguste Vacquerie. Hồn của con gái Victor Hugo là Madame Charle Vacquerie, mới chết về cơ, xưng tên rất thân mật, cho gia đ́nh biết rằng bà hiện c̣n sống trong cơi vô h́nh. Bà về cơ là cốt ư  muốn chứng minh cho gia đ́nh thấy rằng sự sống vẫn liên tục trường tồn dù phải bỏ xác thân ở cơi phàm trần.

Đêm 13.9.1963, một điển quang nhập vào cơ xưng là Bóng Hư Linh nói chuyện với Victor Hugo, lời nói vắn tắt mà đạo lư cao thâm, bảo ông nên tin vài Ngôi Thái Cực (1). Từ đó cứ năm ba bửa th́ ông lập đàn nói chuyện với người ở cơi vô h́nh. Nhờ vậy mà ông bàn chuyện Đạo, hoạ thơ với các danh nhân, hiền triết, thi sĩ như André Chénier, Shakespeare, Molière, Chateaubriand, Dante, Racine hoặc nhiều vị dấu tên cưng là Thần Tử, Bóng Dưới Mồ, Lion d’ Androclès vv. Những bài thi nầy rất hay. Vế sau Victor Hugo có tiếp được điển của các vị Giáo Chủ như Socrate, Luther, Mohammed, Jésus Christ, Moise... dạy Đạo một cách chân chánh. Tất cả những bài cơ bút nầy được sưu tập thành Thánh ngôn quư báu.

Thấy cần nên phổ biến cho mọi người biết, nên đêm 11.10.1953 và năm sau, đêm 22.10.1954 ông hỏi linh cơ: „ Những lời vàng tiếng ngọc mà chúng tôi đă đặng nghe từ bấy lâu nay thật là những giáo lư bí truyền vô giá, vậy chúng ta có nên đem in thành sách không?“ Linh cơ trả lời: „ Khoan in ra, v́ chư tới ngày giờ đă định“. Ông lại hỏi:“ Thiên cơ định chừng nào? Khi ấy chúng tôi có c̣n sống mà thấy đặng không? Linh cơ trả lời: “Kông thấy đặng nơi nầy th́ cũng thấy đặng nơi cảnh khác, chừng nào đến ngày, giờ chừng ấy sẽ có lịnh dạy. Bây giờ nếu muốn th́ nói chuyện với những người đă có đức tin rồi. Không nên cho kẻ khác biết“.

Victor Hugo giữ kín những bài thánh giáo ấy trong tủ đến khi ông mất năm 1922, tức 68 năm giữ kín. Gustave Simon là người được lịnh cho phổ biến sách nầy. Sách in ra bán hết, tái bản 14 lần, nhan đề là Les tables tournantes de Jersey, chez Victor Hugo (2).

Trước sự kiện nầy xảy ra th́ ở Trung Hoa, thời cách mạng Ất Dậu, Bính Tư

(1983-1984) cũng có Thần Linh Giáo ra đời khuyến thiện chúng sanh. Sự trạng nầy

được đề cập một cách chân xác trong quyển Kinh giáng bút «  Giác thế tân tâm » của

soạn giả Trần Đặng Huy sưu khảo và phát hành năm 1926.

Về sau ở Pháp vào năm 1914, Thánh Nữ Janne d’ Arc là Thần Bảo Hộ nước Pháp có giáng bút tại nước Algérie nói rằng đă đến ngày, giờ thế gian có đại biến, nên sẽ có Ngôi ba của Đức Chúa Trời truyền thần cho con người mà cứu thế. Sự truyền thần đây tức là Thần điển của Của Thánh Thần giáng vào cơ.

 

 

 

(1) Đạo Nho chỉ Thượng Đế

(1)     LOUIS CONARD, Les tables tournantes de Jersey, chez Vitctor Hugo ( Louis Conard, Librairie Editeur, 6 Place de Madeleine, Paris, 1922, trg. 99, 326

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh