Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Vinh danh các anh hùng không gian hai Phi thuyền Challenger và Colombia hy sinh cho khoa học
Traue auf die Astronauten und Gratulation zum astronomischen Helden
Trust on the astronauts and congratulation to the astronomic heros.

Vũ Trụ bao la khó tỏ tường,

Loài người cố gắng để tìm phương.

Khảo sát Thiên văn, thăm Vũ Trụ,

Cố dùng khoa học hướng nhiều đường.

Hướng lên Vũ Trụ phóng phi thuyền,

Ðáp xuống mặt trăng thấu diệu huyền.

Apollo 11 tìm dấu vết,

Ðể biết loài người có gốc nguyên.

Gốc nguồn hồn ngự cõi trên rồi,

Giáng hạ sống nhiều trên bầu trời,

Thất thập nhị hành tinh xuất phát,

Thạch kim, cây cỏ, thú đến người.

Thất thập tam hành tinh đến nay,

Quả cầu 68 trái đất nầy,

Nhân loại tiến hóa đến cao tột,

Challenger rồi Colombia gặp nạn tai.

Kỹ thuật loài người chưa hoàn tòan,

Gặp vài tai nạn thật nguy nan !

Du lịch thì có tàu Titanic,

Không gian lại bị hai tai nàn.

Du thuyền đa số là người giàu,

Ấy là cộng nghiệp gặp cùng nhau,

Phi thuyền nghiên cứu trong Vũ Trụ,

Gặp nạn vì kỹ thuật chưa cao.

Chết vì Vũ Trụ vinh anh hùng !

Ðã giúp nhân loài học hỏi chung,

Càn sẽ đắc tận, Khôn đắc thức,

Hiểu cơ tiến hóa, thấy không trung.

Hoa kỳ và nhân loại đau buồn,

Vì mất những người học Càn Khôn.

Nghiên cứu vạn loài trong Vũ Trụ,

Khoa học giúp nhân loài sinh tồn.

Nếu muốn sinh tồn => Học Ðạo Trời,

Ðể biết căn nguyên của loài người.

Không dùng khoa học để diệt chủng,

Ðể hiểu Càn Khôn, hiểu Ðạo Trời.

Hà Phước Thảo ( Peter Ha )


Übersetzung aus dem Vietnamesischen ins Deutsche :

Traue auf die Astronauten und Gratulation zum astronomischen Helden

Das Universum ist unbegrenzt und die Menschen können viele mysteriösen Dinge nicht ganz wissen.

Die Menschen bemühen sich, um irgendwie alles zu studieren

Die Wissenschaftler und Astronauten recherchieren die Astronomie.

Sie fliegen ins All in vielen Richtungen, um die anderen, um die anderen Planeten zu recherchieren.

Am Anfang haben die Amerikaner den Mond besucht.

Der Weltraum Appollo 11 ist auf den Mond gelandet.

Amstrong und seine Kollegen brachten den Stein vom Mond zurück auf die Erde, um für die Wissenschaftler die Geschichte des Monds zu recherchieren.

Damit die Menschen ihren Ursprung wissen können.

Gott Cao Dai hat den Caodaiisten gelehrt, daß die Seelen der Menschen im Himmel waren.

Sie kamen auf die anderen Planeten in verschiedenen Ebenen zu leben, um und lernen.

Die Seele entwickelte sich durch 72 Planeten.

Vom Metallstein, Pflanzen entwickelten sie sich zum Tier bis zum Menschen.

Der 73.Planete entwickelten alle Rassen bis heute.

Die Erde ist der 68. Planet.

Heutzutage entwickelten die Menschen sich sehr hoch.

Im Hochtechnik haben die Wissenschaftler auch Risiko und 2 Welträume hatten Unfälle.

Die Hochtechnik ist noch nicht perfekt.

Die Passagiere und Astronauten hatten einige Unfälle.

Die Leute im Schiff Titanic hatten Unfall.

Die Astronauten hatte auch Unfall.

Die meisten Passagiere im Schiff Titanic waren reich.

Das war ein Zusammentreffe des Kollektivkarma.

Die Welträum Challenger und Colombia hatten Unfälle.

Das waren kleine defekte der Ersatzteile oder Temperaturen.

Jedes Opfer für die Wissenschaft wurde von den Menschen zum Held verliehen.

Sie hatte das Universum und die Natur recherchiert, um für die Menschen das Universum wissen zu dürfen.

Die Menschen können in der Zukunft alles Dinge im Universum mehr wissen.

Wenn die Menschen das Universum wissen, wollen sie den Mystizismus (oder die Lehre Gottes in der Cao-Dai-Religion) weiter wissen.

Die Amerikaner und alle Völker in der Welt sind traurig,

weil sie die Wissenschaftler verloren haben.

Die Erkenntnis über das Universum ist die Grundlage für die Ethik zu wissen.

Die Menschen üben die Moral, um den Frieden in der Welt finden zu können.

Wenn die Politiker die Ethik lernen und üben,

brauchen sie die Wissenschaft nicht für den Krieg, sondern für den Frieden.

Wenn die Menschen keinen Krieg machen wollen,

finden sie keine Ruin und Tod, sondern sie haben Geld für die neuen Projekte,

um das Universum zu recherchieren, um mehr wissen zu können.

Peter Ha


Translation from Vietnamese into German:

Trust on the astronauts and congratulation to the astronomical heros.

The universe is infinite and the people cannot know many mystic things completely.

The people try to obtain to study somehow everything

The scientists and astronauts search and study the astronomy.

They fly into the universe in many directions, about which others in order to investigate the other planets.

At the first visite the planete, the Americans have searched the moon.

The space ship Appollo 11 has landed on the moon.

Amstrongs and his colleagues brought back the stone of the moon on the earth in order to investigate the history of the moon for the scientists and the mankind.

So that the people can know their source.

God Cao Dai has taught that the souls of the people were in the heaven.

They came to live on the other planets in different levels to learn all things.

The soul developed through 72 planets.

The metal-stone, the plants have developed themself into the animal, finally to the human being.

All races on the 72.Planete, 71th... developed until today.

The earth is the 68. Planete of the evolution.

Today the people developed very high.

In the high-technical the science, the scientists have also dangerous flights with 2 spaces accidents.

The high-technology is not yet perfect.

The passengers and austronauts had some accidents.

The people in the ship Titanic had accident on the Artlantic ocean.

The astronauts had also accidents.

Most passengers in the ship Titanic were rich.

That was a together-clubs of the collective-karma.

The space ship Challenger and Colombia had accidents.

They were defective small the spare parts or temperatures.

Each victim for the science was lent by the people to the protagonist.

They have investigated the universe and the nature in order to may know the universe for the people.

The people can know more in the future every things in the universe.

If the people know the universe, they want known further the mysticism ( God's teaching in the Cao-Dai-Religion) .

The americans and all people in the world are raurigs,

because they have lost the scientists.

The realization over the universe is the basis to know for the ethics.

The people practice the morals in order to can find the peace in the world.

If the politicians learn the ethics and practice the moral,

they don't need the science for the war but for the peace.

If the people want to do no war,

they find no one ruin and death but they have enough money for new projects,

and they can know more in order to investigate the universe.

Peter Ha
ha@ub.tum.de

haphuocthao@hotmail.com

haphuocthao9440@yahoo.com

                                                                       Trở lại Trang GIÁO LÝ ÐẠI ÐẠO
 
 
 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh