Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TẠI SAO KHI NHẬP MÔN PHẢI THỀ NẶNG?

 

       Tâm Kinh đă có giáo ngôn:

Trí giả dị ngộ, muội nhơn nan hành,

       Chợ đời có trược, có thanh,

Người lành, người dữ => Đấu tranh mọi điều,

       Phân tà, phân chánh quá nhiều!

Khó tường phàm, thánh,  phân điều trược thanh,

       Những người tài trí học hành,

Kỹ sư, tiến sĩ... khó rành Đạo cao,

       Tri thức, trí huệ chưa vào,

Nhiều khi mê muội sa vào Bàng Môn.

       Trí giả khó gặp chánh môn,

V́ theo khoa học => Liên Tôn luận bàn,

       Mọi điều minh chứng rơ ràng,

Chứng minh không được, khó bàn Đạo Tiên,

       Trí giả cũng muốn học thiền,

Đức tin chưa có, cảnh Tiên khó vào.

       Lúc tin, muốn nhập Đạo CAO,

Khi không tin nữa đi vào đường ma,

       Cho nên muốn nhập Đạo nhà,

Phải thề, phải nguyện, khó sa đường tà.

       Ấy là quyết định do ta,

Một đường, một Đạo trong ba Giáo Ṭa,

       Một Thầy, một Đấng Chúa Cha,

Trong thời Phổ Độ lần ba kỳ nầy,

       Muội giả mà tin theo THẦY,

Th́ THẦY quyết định kỳ nầy gắng tu,

       Dị hành hai kiểu song tu,

Một đời cũng đắc: Thiên Thu hưởng nhàn.

       THẦY TRỜI thương trẻ ân ban,

Về Cung Bạch-Ngọc Niết-Bàn cơi Tiên,

       C̣n người tài trí thích tiền,

Thích ăn mỹ vị, thích ghiền rượu ngon,

       Tiếc đời, tiếc của, dục c̣n,

Hễ c̣n tham, dục là c̣n hồi luân.

       Chi bằng một kiếp thanh bần,

Trường chay tuyệt dục lần lần vượt lên.

       Tu thân luyện mạng cho bền,

Đến ngày qui liễu mới lên Niết-Bàn.

                                                                   Hà Phước Thảo

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh