Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT:

Tư cách người sạch sẽ có 3: 

1. Thân sạch

2. Khẩu sạch

3. Ư sạch

Bốn hạng người không tốt: 

1. Người gia chủ chỉ biết say mê t́nh dục mà lười biếng.

2. Người xuất gia mà không thấu thực, không tiết độ.

3. Đức vua (lănh đạo) không có suy xét kỷ lưỡng cứ làm càng theo ư.

4. Bực trí thức mà mất nết (hay sân).

Pháp không ai ngăn cản được có 4: 

1. Sự già

2. Sự chết

3. Sự đau

4. Sư trả quă

Sự hỏi có 5 cách: 

1. Hỏi để hiểu biết điều ḿnh chưa thấy, chưa biết.

2. Hỏi điều ḿnh đă biết cho càng rơ rệt.

3. Hỏi để dứt bỏ sự hoài nghi của ḿnh.

4. Hỏi để cho người tră lời xác nhận ư kiến của ḿnh.

5. Hỏi có ư nghĩ nếu người không biết th́ tự ḿnh tră lời.

Đặc tính về lời nói của bực trí tuệ có 5:

1. Nói trong lúc hợp thời nên nói.

2. Nói những điều chân thật.

3. Nói những điều có lợi ích.

4. Nói kinh luật (giảng giải pháp chân chánh).

5. Nói giới luật hoặc những điều nào nên làm và không nên làm.

Đặc tính của người không dể duôi có 5:

1. Ở trong khuôn khổ giới luật.

2. Thấu thực lục căn thanh tịnh. 

3. Biết tri túc (độ lượng) trong sự ăn uống.

4. Thường hay thức tỉnh ít mê ngủ.

5. Tinh tần tham thiền hành đạo để đạt đặng những pháp cao siêu.

Chọn ngôn có 5:

1. Nói trong lúc hợp thời.

2. Nói điều chân chánh (chuyện thật).

3. Nói lời dịu ngọt.

4. Nói ra cho có lợi ích.

5. Nói ra có ḷng bác ái đến người nghe.

Nguyên nhân làm cho tuổi thọ giảm có 5:

1. Không làm cho ḿnh được vui vẽ (cứ lo lắng buồn bực).

2. Khi được sự vui vẽ không biết tri túc sự vui ấy (vui quá lố).

3. Dùng vật thực vô độ lượng (ham ăn, ăn liền-liền và nhiều). 

4. Đi dạo chơi trong lúc không phù hạp (đi quá giờ, sái giờ). 

5. Hành dâm vô độ.

(ngược lại 5 điều này th́ làm cho tuổi thọ được tăng lên).

(trích Kho Tàng Pháp Bảo - Phật Học).

Hong Hai (honghai@telus.net)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh