Gặp Xuân

Gặp xuân ta giữ xuân chơi,

Câu thơ chén rượu là nơi đi về .

Hết xuân, cạn chén, xuân về

Nghìn thu nét mực xuân đề vẫn xuân !

Xuân ơi xuân hỡi !

Vắng xuân lâu ta vẫn đợi chờ mong

Trải bao nhiêu ngày tháng hạ,thu,đông

Ròng rã nỗi nhớ nhung, xuân có biết ?

Khứ tuế xuân quy, sầu cửu biệt .

Kim niên xuân đáo, khách tương phùng .

Gặp ta nay xuân chớ lạ lùng

Tóc có khác, nhưng lòng ta chẳng khác .

Kể từ thuở biết xuân bốn chín năm về trước

Vẫn rượu thơ non nước thú làm vui,

Đêm xuân nay ta tuổi đã năm mươi

Tính trăm tuổi, đời người ta có nửa .

Còn sau nữa lại bao nhiêu xuân nữa,

Mặc trời cho, ta chửa hỏi làm chi .

Sẳn rượu đào xuân uống với ta đi,

Chỗ quen biết kể gì ai chủ khách ?

Thiên cổ vị văn song Lý Bạch

Nhất niên hà đắc lưỡng Đông quân ?

Dẫu trăm năm gặp gỡ đủ trăm lần

Thơ với rượu cùng xuân, ta vẫn thế .

Ngoài trăm tuổi vắng ta trần thế,

Xuân nhớ ta chưa dễ biết đâu tìm !

Cùng nhau nay hãy uống thêm !

Tản-Đà Nguyễn Khắc Hiếu

1938