Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐỨC

DIÊU

TR̀

KIM

MẪU

 

 

"Hoa đào đẹp, nhưng chẳng bao lâu sẽ tàn tạ

Vàng bạc quí, song không thể mua được tuổi thanh-xuân

Vạn-vật chuyển biến không ngừng

Sự sống chết vô thường không ai tránh khỏi.

 

Con chớ bận tâm đến việc khen chê của người đời hoặc oán trách ai. Dù có thanh minh cũng là điều phiền phức. Hơn nữa, người tu hạnh Bồ-Tát chỉ cốt làm lợi cho chúng sanh, chớ không được hại người.

Nhịn những điều mà người khác không nhịn được, đó mới là việc của người học Đạo."

(Diêu-Tŕ Kim-Mẫu)

 

Bài thánh-giáo do Bà Hai trụ-tŕ tại Chùa Mẫu (làng Nha Mân tỉnh Sadec) ghi lại trong năm 2002.

 

Diêu-Tŕ là Mẫu, bớ con!

Cảnh trần Mẹ thấy héo von THÂN GIÀ

Mẹ nào nệ gần xa chẳng đến

 Rọi khắp nơi không bến không bờ

Chơi vơi giữa biển bơ vơ

Mẫu rơi giọt lệ, con thơ nào tường

Mẫu đă xuống đem đường chỉ lối

Cho mỗi con biết lỗi sửa ḷng

Vậy mà Nam Nữ phần đông

Con ơi! Mẹ thấy tin không mấy người

Mẫu thương con, con lại dễ ngươi

Trong mười, c̣n một là người thiện-tâm

Chín phần mơ-mộng sai lầm

Mẫu thường nhắc măi đặng tâm huệ lành

Có thơ-kư đành rành cơ bút

Rọi điển lành hạnh-phúc mỗi con

Mong cho con đặng vuông tṛn

Mới là sót đặng sống c̣n hậu lai

Con lành biết đặng chánh-minh

Con ơi! nghiệm-xét đinh-ninh tỏ tường

Mẫu gom tất tứ phương con Mẫu

Thật chơn linh tất cả đâu đâu

Mẫu thâu 18 chư-hầu

Da vàng về đến mà chầu Phật Vương

Trong miền Nam Chúa thánh phi thường

Đủ đức tài cứu cảnh tang thương

Long Hoa Đại-Hội hiền-lương

Lập trường ban thưởng tỏ tường nào sai

Ngày Mẫu sắp banh khai Sơn Thất

Bẩy ngày đêm c̣n mất mới tường

Mẫu cho con biết lo lường

Sửa tâm chơn chánh hiền-lương mới c̣n

C̣n tánh cũ của con hành-động

Măi tranh đua móng vọng lợi danh

Con ơi! cần kíp tu hành

Con mà cải Mẫu rả banh tro tàn

Mẫu lao khổ nào than với trẻ

Thấy cảnh trần mỏng tợ vải the

Con ơi! Chớ tưởng không dè

Mẫu cho con biết chẳng nghe tự ḷng

Con nhiều đứa nó không tin Mẫu

Rọi điển lành soi thấu ḷng con

Con ơi! Tin Mẫu cho tṛn

Đói no cũng Mẫu cho con đủ đầy

Con có lỗi, Mẹ đây khuyên dổ

Cho con tường biết chổ chánh-minh

Kíp mau mà sửa thân ḿnh

Con mà có lỗi, Mẫu binh đặng nào

Trên Ngọc-Đế hối mau phủi sổ

Cho cảnh trần máu đổ thành sông

Con ơi! Mẫu quá đau ḷng

Mẫu cậy khắp cả phần đông Thánh Thần

Đồng gạn xét ân-cần cho kíp

Cho con hiền qua kịp cơn nguy

Con mà chí hiếu đặng th́

Mẫu đây chọn lựa gắn ghi ḷng thành

Con của Mẫu để dành lập hậu

Có ấn đồng đóng dấu chứng minh

Dầu lỗi chi có Mẫu niệm t́nh

Thánh Thần gạn kỹ đinh ninh tỏ tường

Để Mẫu nhắc thường thường chỉ bảo

Cho con lành tâm hảo ḷng nhơn

Linh căn của Mẫu ân cần

Mẫu ra 10 chuyện trọn phần xem đây

Thật chữ TU sửa đổi như vầy:

Một phải biết đủ đầy chữ HIẾU

Phần con cho biết Luật điều

Hai là con hiểu bao nhiêu Ân đền

Tứ Ân trọng con nên ghi nhớ

Ba tu cầu trừ gở tội căn

Bốn là: Mẫu cấm chê căn Đạo nào

Chớ chưng chê người thấp ḿnh cao

Năm là phải kíp lập công

Khuyên người cho biết Ân Hồng Chúa Cha

Sáu là : Con xa lánh bạc bài

Thêm tội lổi làm sai Luật pháp

Bảy: Rượu trà nào hạp Luật Trời

Gây ra tội lổi con ơi!

Tám là Đạo-đức tùng thời cổ-kim

Trở Thượng-Cổ, thanh-liêm chơn-chánh

Chín: sân si phải gánh tội tù

Tam bành không dứt khó tu

Mười là chuyện xấu gây thù lẩn nhau

Mười răn cấm con mau tầm hiểu

Th́ mới tường trúng kiểu, trúng căn

Ngọ, Mùi càng thấy làm bằng

Mẫu mà nói trước , vô căn đâu c̣n!

Trai hiền-đức th́ con ghi chép

Gái hửu phần chớ hẹp nơi ḷng

Con ơi cần phải phổ-thông

Phước kia, triệu ức mà không sánh bằng

Lời tóm tắt quí bằng vàng ngọc

Con chớ b́ kẻ độc, bạo hung

Tách riêng, đâu có ai dùng

Con lành của Mẫu hiệp chung Thánh-Hiền

Con của Mẫu căn Tiên cho xuống

Biết ḷng nhân, ư muốn làm lành

Mẫu Lành tóm tắt đành rành

Mẫu Từ ngưng bút, phước lành mỗi con.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Hoa đào đẹp, nhưng chẳng bao lâu sẽ tàn tạ

Vàng bạc quí, song không thể mua được tuổi thanh-xuân

Vạn-vật chuyển biến không ngừng

Sự sống chết vô thường không ai tránh khỏi.

 

Con chớ bận tâm đến việc khen chê của người đời hoặc oán trách ai. Dù có thanh minh cũng là điều phiền phức. Hơn nữa, người tu hạnh Bồ-Tát chỉ cốt làm lợi cho chúng sanh, chớ không được hại người.

Nhịn những điều mà người khác không nhịn được, đó mới là việc của người học Đạo.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

(Người gởi: Minh Tâm)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh