Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐỨC

DIÊU

TR̀

KIM

MẪU

 

Do Bà Hai trụ tŕ chùa Mẹ tại làng Nha Mân, tỉnh Sadec ghi chép.

 * * *

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu-Tŕ Kim-Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Từ Tôn Đại Từ Tôn

Các con nghe Mẹ giảng đôi lời. Mẹ miễn lễ chung. Thánh Mẫu, Tiên Phật đồng thinh cùng các con tọa thiền nghe Mẹ giảng.

Nam Mô Diêu-Tŕ Kim-Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Từ Tôn Đại Từ Tôn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Tổ Thầy chứng minh.

Mẹ Linh Hồn các con. Mẹ mừng chung các con Nam Nữ.

 

Từ Bi Mẹ chiếu Đại quang Hồng

Tôn-Đức hoằng-khai tại Hải-Đông

Thưởng hữu đề danh thiên chức vĩnh

Đẳng nghi pháp-huệ chuyển hàn-phong

Vô ưu, vô tư, vô phiền-năo

Cực trí, cực tâm, cực cả ḷng

Mẫu huệ thiên-ân truyền hạ thế

Nghi linh hiển-hóa Hội Hoa Long

 

Các con nghe Mẹ giảng đôi lời.

Mẹ đau xót thay! Từ khi phổ-hoằng giáo-pháp đến nay, tính lại đă mấy mươi niên truyền chung các con được thọ pháp-huyền.

Đau đớn thay, cơi trần ai gió bụi. V́ mảng mê lầm lủi bước đi mà các con quên ḷng từ-bi của Mẹ mong nơi Diêu-Tŕ Bạch-Ngọc

Các con ôi! Hăy nh́n kia, ṭng bá sởn sơ là v́ gội-nhuần sương gió.

Đạo làm người khi các con đă rỏ lư siêu-nhiên th́ hột giống lành đâm chồi nẫy lộc cũng nhờ có gió mưa sương tuyết mới mau thành h́nh dáng.

Các con trên đường Đạo-pháp ngày nay, các con cần phải có sự giủa mài cam go thử thách, khảo-đảo của thế-gian.

Cũng như gió mưa để cây kia sởn sơ mới mong được trổ hoa thêm trái.

Các con đừng phiền tủi, v́ đời làm cho các con phải ưu-sầu, mà chính các con phải tự phiền rằng ḿnh luân-hồi nơi thế-tục. Các con đă từng nói rằng là “trần ai” th́ tại sao các con không hiểu rỏ nghĩa trần ai là nơi gió bụi?

Đă nói rằng nơi gió bụi th́ các con than vản mà chi? Các con ưu-sầu mà chi?

Các con ưu-sầu cũng chẳng ích ǵ, chỉ làm cho thân thể gầy ṃn, linh-quang mờ ám.

Các con nên để trí vào Đạo-pháp hôm nay. Cũng như viên ngọc kia, mặc dầu cho bùn nhơ lem lấm, nhưng sự tinh-anh không bao giờ mất, chỉ sợ rằng chẳng phải là ngọc. Chớ đúng là vật quí giá th́ dầu ở nơi nào cũng có người t́m đến.

Các con ơi! Mẹ rất buồn, thường cầu xin Phụ-Hoàng cho các con được qua cơn sóng gió, khảo-đảo của thế trần hầu có chuyển-hóa Đạo Vàng, năm phương hoằng-phổ. Nhưng Luật Thiên-điều đă định, Đại Từ-phụ ân phê.

Nếu chẳng có khảo nhồi điêu-đứng th́ làm sao lọc lừa cho được.

Nếu chẳng có sàng sảy tinh anh th́ không bao giờ chọn được ǵ đẹp đẻ. Ngày nay, v́ Mẹ nhận thấy trong hàng các con, c̣n nhiều chưa thấu-triệt Lư Chơn-Như Đạo-Pháp, nên v́ ḷng từ-bi Mẹ hiển-hóa chiếu-siêu quang truyền cho các con. Các con nên biết rằng nay mai hội-ngộ nơi đây phải toàn là Chơn Căn Đại-Trí nên Mẹ sẽ truyền cho Nữ phái bửu-pháp luyện thân: đó là Phép Di-Đà. Mẹ cảm nhận công lao của các con v́ Mẹ, v́ Đạo mà đến nơi đây. Mẹ khen thay!.

Phần Nam phái, các con là rường cột của Đạo Vàng. Các con phải nhận xét tinh-vi Lư Chơn-Như chớ đừng để ḍng đời mờ ám, đừng để thế ngôn làm sai lạc lời chơn chánh của Mẹ ngày hôm nay.

Thế nhơn thường đem chơn-lư biện bày, nhưng chơn-lư của thế-nhơn chỉ là chơn-lư của xác thân trong ṿng trăm tuổi, danh lợi, t́nh tiền quẩn quanh. Nếu các con nhận ra mật-pháp thâm-uyên là con đường siêu-thoát th́ các con cứ bước thẳng đi, chớ đừng v́ đời khảo đảo, cho rằng các con mê tín mà các con vội ngừng chơn quên suy xét th́ uổng thay.

Một phút qua là một phút các con mất đi biết bao là lằn tứ huệ. Đêm đêm Mẹ thường chiếu tinh quang, chuyển huệ linh trong kiền-khôn vũ-trụ cho các con năng luyện pháp sẽ nhiếp thọ, hầu sớm đắc được Liên Hoa, hoặc thống xong tam tài hầu lên cơi Niết-Bàn Hư-Cung học hỏi.

Các con ơí ! Các con hăy nh́n lại xem trong đời các con đă làm nên những ǵ gọi là thỏa thích. Ḷng tham không đáy chứa chất từ vạn kiếp muôn đời, ngày nay các con cũng chưa rửa sạch hay sao?

Trong thời kỳ Hạ-Nguơn mạt-pháp này, trên lịnh Mẹ truyền ban, dưới Thánh Thần dâng sắc, Tiên Phật hộ tŕ cho các đại căn nguyên sớm quay về Đạo. Nếu các con chịu để cho đời nhồi nắn, thế tục giủa bào th́ các con mới là người đạo-pháp thâm cao.

 

Con đừng có nghĩ chuyện riêng

Nghe lời Mẹ dạy mà yên tâm lành

C̣n thế tục lợi danh nhiều nổi

Chớ chen vào lạc lối nghe con

Xuân về sẽ sắp hao ṃn

Nhưng người đạo-pháp vuông tṛn con ơi!

Đôi lời dạy, con thời nghiệm lư

Lănh mật truyền cao quí vô song

Thương con Mẹ tả đôi ḍng

Nhiều khi song thất lục trong bát ngoài

Nhưng con hiểu Đạo dài cần Lư

Cẩn chơn duyên suy nghĩ tận tường

Làm sao trải hết t́nh thương

Th́ là Mẹ dạy chẳng nương điều ǵ

Lời thư đă chung qui kết liễu

Vậy xă đàn sắc chiếu ân ban

Tư thời khai Hội chánh đàn

Di Đà chuyển pháp Đạo Vàng cho con

Lời cuối phải nghe lời Thiên lịnh

Các con ơi! Suy tính cho tường

V́ đâu Mẹ trải t́nh thương

V́ đâu chuyển điển đêm trường dạy khuyên?

Có phải chăng ḷng thiền chiếu diệu

Nên ứng mầu kết liễu từ chương

Con ơi! Đời Đạo đôi đường

Nghe lời Mẹ dạy cần nương pháp huyền

Chớ v́ thế buồn phiền cho thế

Mà các con vội trễ Đạo mầu

Lănh xong bí-pháp không sầu

Ĺa xa tục-lụy, thoát bầu trần duyên

Các con thơ ḷng thiền phụng chỉ

Mẹ gia-ân Đạo quí hôm nay

Đây nầy Đạo Mẹ thiên khai

Vậy Mẹ ban ân chung cho các con cố-gắng.

 

Mẹ giă từ con ở trần gian

Cố công Đạo-pháp khoa tràng lănh ghi

Hào quang phủ ánh Diêu-Tŕ

Mẹ hồi giá chuyển thiên nghi cựu hoàng.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu-Tŕ Kim-Mẫu Dưỡng-Sanh Bảo Mạng Từ Tôn Đại Từ Tôn. 

(Người gởi: Minh Tâm)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh