CHO BẠN CHO TA

Hiên chiều tựa cửa ngó ra sân.

Mượn cảnh tàn Thu ghép mấy vần.

Cho Bạn - Hết chưa niềm tủi hổ ?

Cho Ta - C̣n đó nỗi bâng khuâng !

Bạn vay không khí đưa vào phổi ?

Ta mượn đường đi gởi bước chân !

Thôi hăy ngâm tràn câu: Tứ hải ...

Coi đây liều thuốc trợ tinh thần !

Thanh Hữu Huyền

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh