CHẶNG  CUỐI  ĐƯỜNG

Thấm thoắt đă đi chặng cuối đường.

Lại là chặng cuối thiếu quê hương !

Ngày xanh khó giữ thôi đành thả.

Mộng đẹp không thành tất phải buông ?

Đă xót cỏ cây sầu khói lửa.

Từng buồn sỏi đá khóc tang thương !

Giờ đây khăn gói trên vai sẵn.

Chờ phút Hóa công cợt bất thường.

Thanh Hữu Huyền

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh