Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Tổ Chức của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo

Lời của BBT  Cao Đài Giáo Lư  tại CHLB Đức :
HH Bùi Đông Phương cũng như một số đạo hữu trên thế giới có viết thơ về BBT TSCĐGL Tây Đức hỏi về Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo như thế nào. Đạo Trưởng Chí Tín là ai. Diện duy nhứt hiện đang hành sự với Nhiệm Vụ Phó Tổng Lư Minh Đạo CQPTGLĐD mà trụ sở Trung Ương ở Sài G̣n, Việt Nam. Hiện Đạo Trưởng đang ở quốc ngoại. Bức thư nầy để trả lời cho các nơi có gởi thơ yêu cầu chúng tôi giải thích CHỦ TRƯƠNG và PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO của CQPTGLĐĐ. 

Bức thư của ĐT Chí Tín gởi HH Bùi Đông Phương ở Úc Châu:

Hiền Huynh Bùi Đông Phương kính mến,

Nhơn dịp đến Văn Pḥng PTGL ở München Tây Đức thăm viếng chư đạo hữu, Tệ huynh có nhận được thơ của Hiền Huynh gởi cho Hiền Đệ Chí Dũng phụ trách Tập San Cao Đài Giáo Lư, để nhờ phúc đáp những điều mà Hiền Huynh muốn biết về Cơ Quan PTGL Đại Đạo.
Chúng tôi xin tŕnh bày như sau:

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CƠ QUAN:
    Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư là một Bộ Máy Sau Cùng do Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ dạy lập ra với sự Điều Khiển Vô Vi của Đức Lư Giáo Tông Lư Đại Tiên Trưởng: Từ năm Ất Tỵ

( 1965) sau khi Cơ Đạo bị chia ra nhiều Chi, Phái, phân tán cùng cực v́ các Tổ Chức vận động thống nhất bất thành.

    Cơ Quan PTGL không phải là một Chi Phái , không có Hội Thánh, không có chức sắc vị ngôi, không thâu hút tín đồ các Chi Phái về ḿnh, không lănh đạo, chỉ huy và tuyệt đối không xen vào nội bộ của bất cứ Tổ Chức Đạo nào mà chỉ thuần túy lo việc Phổ Thông, phổ truyền Giáo Lư cho toàn Đạo.... để tất cả con cái Đức Chí Tôn bất cứ ờ Chi Phái  hay Địa phương nào đồng nh́n nhận Một Giáo Lư Thuần Nhất CAO ĐÀI: tức là THỐNG NHẤT TINH THẦN mà thôi.
    Tham chiếu Thánh giáo ngày 01 tháng Giêng năm Ất Tỵ (15.2.1965) Đức Chí Tôn có dạy như sau:

    Các con cần ghi nhớ điều nầy: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư không phải là một Chi Phái, cũng không phải của một cá nhân hay một Đoàn thể nào, mà phải là của TOÀN ĐẠO, một nhịp cầu nối liền t́nh huynh đệ, một điện đài thâu và phát những động năng thúc đẩy cho sự thống nh
t Giáo Lư, tức là Tinh Thần vậy, để các con sẽ gặp nhau, qui nguyên ở vị trí duy nht, Tri và Hành theo Chánh Pháp của Đại Đạo...

II. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH
    Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư là một Tổ Chức được điều hành tựa như con thoi có trục quây quần như vầy:
    Trên là Bộ Phận đầu năo điều khiển toàn bộ Cơ Quan gọi là Ban Thường Vụ gồm có 4 vị là Tổng Lư Minh Đạo, có hai vị Phụ Tá, tả, hữu là Tham Lư Minh Đạo và Hiệp Lư Minh Đạo cùng vị Tổng Thơ Kư có nhiệm vụ thi hành nghị quyết của Ban Thường Vụ là đầu óc của các Vụ cùng với các Ban Chuyên Môn là thân h́nh và tay, chân để thực hiện Đạo sự của Cơ Quan theo
Chương tŕnh của Ơn Trên hoạch định, dưới quyền Tổng Thơ Kư có 5 Vụ. Khi mới thành lập có 3 Vụ, sau nầy được Ơn Trên cho phép nới rộng 5 Vụ gồm có:

  1. Nội Chánh Vụ
  2. Hành Chánh Vụ
  3. Văn Hoá Vụ
  4. Thanh Niên Vụ
  5. Ngoại Giao vụ

    Mỗi Vụ có một Vụ Trưởng và Phó Vụ Trưởng điều hành gồm nhiều Ban Chuyên Môn mà chúng tôi không thể nêu ra đầy đủ chi tiết trên văn thư nầy, chỉ lấy một thí dụ như Nội  Chánh Vụ gồm có Ban Nghi Lễ, Khánh Tết, Ban Xă Hội và Y Tế, Ban Kinh Tế Tự Túc...
Như Văn Hoá gồm có các Ban Huấn Luyện Tu Sĩ, Ban Huấn Luyện Giáo Sĩ, Ban Huấn Luyện Nhân Viên Hành Sự, Ban Nhân Văn, Ban Thư Viện, Ban Ấn Loát và Phát Hành Kinh Điển, Ban Thông Tin Báo Chí, Thâu Thanh, Phát Thanh, Thâu Truyền H́nh...

III. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG - NHIỆM KỲ BẦU CỬ

Phạm vi hoạt động của Cơ Quan là phục vụ cho toàn Đạo, cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từ quốc nội đến thế giới năm châu.

Các chức vụ nhân viên phải được Đại Hội Thường Niên Nhơn Sanh bấu cử theo lối phổ thông đầu phiếu, từ Ban Thường Vụ đến Vụ Trưởng, nhưng quyết định tối hậu thuộc quyền Thiêng Liêng nhứt là Ban Thường Vụ là cấp lănh đạo Cơ Quan.
 
IV. CHƯƠNG TR̀NH HÀNH ĐẠO

Một Bản Nội Qui để điều hành guồng máy Cơ Quan được soạn thảo và được Ơn Trên phê chuẩn với  danh xưng là Thánh Dụ Qui Chiếu, để làm phương châm hành đạo cho Cơ Quan.
    Bản Thánh Dụ Qui Điều được bổ sung một bản Lịch tŕnh Hành Đạo mà Hiền huynh thấy đăng trong TSCĐGL số 9 và số 10 để đào tạo các giới Tu sĩ, Giáo sĩ, Phó Ban, Trưởng Ban và Vụ Trưởng.
 

V. PHƯƠNG  PHÁP TU TỊNH

PHƯƠNG  PHÁP TU TỊNH cũng được Ơn Trên sắp xếp theo một tŕnh tự, hệ thống hóa từ cấp bậc Dự Bị Sơ Thiền, Sơ Thiền Tâm Pháp, đến Nhị Cơ, Trúc Cơ Bá Nhựt, mười tháng, ba năm vv.... cho hàng Đại Thừa thực hành theo Thiên Đạo do Đức Đông Phương Lăo Tổ hướng dẫn dắt d́u thực hành truyền đạo, trước tiên cho một số hướng đạo hầu d́u dẫn các vị đến sau.
    Hiền huynh có thể biết đại khái qua các bài giải thích trong quyển Cao Đài Giáo Lư Đại Cương "Chương thứ 9 về việc thọ truyền bửu pháp, sự ích lợi của Đạo pháp, điều kiện thọ pháp".
    Chúng tôi cũng như hiền huynh đă có nhận được thơ của ạo Trưởng Minh Lư. Chúng tôi cũng mừng như Hiền Huynh khi Đạo Trưởng và Phu Nhân được Đức Lư Giáo Tông ân ban và khuyến khích.

                                                   Cơ Quan Quốc Ngoại cần vun quén,
                                                    Cho vẹn thể xưa, vẹn kiếp người.

Chúng tôi cũng đồng ư với Hiền Huynh cũng như Đạo Trưởng Minh Lư là " Thệ nguyện nầy không phải chỉ riêng có ĐT, mà chung cho các nhân sự đă từng hoạt động trong Cơ Quan trước đây ở quê nhà, và cả đến những con cái khác của của Đức Chí Tôn đă t́m hiểu, đang t́m hiểu và sẽ t́m hiểu quan tâm muốn tham gia học hỏi đạo lư.
    Nguồn  gốc hai chữ Thệ Nguyện nầy từ bài Cầu Nguyện của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư được đăng trong quyển Kinh Tận Độ Thiên Đạo và Thế Đạo do Thánh Thất Cao Đài Los Angeles USA ấn hành dưới tựa " Thánh Thất Nguyện Cầu".

                                   ...........

                                   Nguyện đem cả tài danh quyền chức,
                                   Nguyện xem thường vật chất hồng mao,
                                   Nguyện quyết tâm xây dựng phong trào,
                                   Hoá hoằng Chánh pháp xoá màu tang thương.
                                   Nguyện chung sức mở đường đại chúng,
                                   Đem Đạo mầu công dụng mọi nơi.
                                   Cho người thông cảm cùng người,
                                   Dẹp tan sắc Phái phụ hồi t́nh thương.
                                   Nguyện nung nấu can trụng thiết thạch,
                                   Nguyện giữ ǵn son sắt thủy chung,
                                   Hy thân nguyện nước non cùng,
                                   Mở mang đạo lư vẫy vùng trần la....

V́  Hiền Huynh muốn biết, nên chúng tôi mạo muội cho Hiền Huynh biết là chúng tôi chấp nhận đường lối hành đạo của CQPTGL nên chúng tôi đă sưu tầm, nghiên cứu qua các tài liệu kinh, sách mà chúng tôi duyên may nhận được, nên biết được con đường chánh đạo để noi theo mà tu thân, hành Đạo giúp đời. Chúng tôi cũng nguyện như Cơ Quan làm nhịp cầu, làm bai hồ nối liền t́nh huynh đệ Linh Sơn cốt nhục Đạo Đồng, không phân biệt Phái nầy Chi nọ hay Phật, Tiên gia, Lăo.... bằng cách tiếp tục, như đă làm từ năm 1987 đến nay là phổ thông, phổ truyền MỘT GIÁO LƯ THUẦN NHỨT CAO ĐÀI cho tất cả con cái của Đức Chí Tôn trên thế giới năm châu qua sự ấn hành TẬP SAN CAO ĐÀI GIÁO LƯ, các quyển Thánh Giáo Sưu Tập tại Cơ Quan từ năm 1965 đến năm 1974 mà Hiền Huynh đă nhận. Chúng tôi xác nhận với chư Hiền Huynh Tỷ, Đệ, Muội: Cộng Đồng Tín Hữu chúng tôi đă, đang và sẽ tiếp tục Đạo Nghiệp của chư Tiền Bối Đại Đạo để hoằng dương Chánh pháp Đạo THẦY đúng theo lời nguyện trên với sự hộ tŕ của Thiêng Liêng v́ trách nhiệm của Cơ Quan quá nặng nề lớn lao mà Hiền Huynh và chư quí đạo gữu được biết ( xin xem đoạn Thánh giáo của Đức Giáo Tông dạy về trách nhiệm của Cơ Quan đang ở trang đầu số nầy. (1)
 

    Muốn thực hành có hiệu quả Lịch Trŕnh hành Đạo nêu trên cần có sự chung tâm hiệp trí, hiệp lực của toàn thể con cái của Đức Chí Tôn trong t́nh Ḥa Ái Đoàn Kết mới có thể thực hiện được lời minh thệ đối với Đức Chí Tôn.
    Tiền đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hy vọng rất nhiều ở nơi con cái của Đức Chí Tôn tại quốc ngoại, v́ nơi đây hội đủ phương tiện dồi dào hơn ở quốc nội.
    Cầu xin Đại Từ Phụ và Đức Từ Tôn Diêu tŕ Kim Mẫu chan rưới hồng ân để chúng ta hoàn thành sứ mạng.

 

Nay Kính,

TM Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo
Phó Tổng Lư Minh Đạo
              Chí Tín
______________
(1) Trích Cao Đài Giáo Lư số 16 , tháng 10 năm 1990, trang 1 :
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ
Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh có xác định lại trách nhiệm của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư như sau:
 

"Nầy chư Đệ Muội ! Trách nhiệm của Cơ Quan có hai điểm chính là TỰ ĐỘ và ĐỘ THA. Tự hoàn thiện ḿnh và hoàn thiện tha nhân trên hai phương diện:

  1. Phổ thông, phổ truyền Giáo Lư về mặt ngoại giáo công truyền ,
  2. Đạt Đạo giải thoát bằng phương pháp Tánh Mạng Song Tu về mặt Nội Giáo Tâm Truyền. Đó là cứu cánh ! Cứu cánh chỉ có MỘT, mà phương tiện th́ thiên h́nh vạn trạng để thích nghi

Chư chức vụ Nhân viên được đạt để đó là Thiên Mạng. Nếu chư đệ muội biết quí trọng Thiên Mạng, th́ Thần khâm quỉ phục, Phật, Tiên mới hộ tŕ....

Thừa trích lục Thánh giáo ngày 22.01 Bính Dần (23.3.1986)


  TM C
ơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo
                 Phó Tổng Lư Minh Đạo

                           Chí TínNguồn: Cao Đài Giáo Lư  tại CHLB Đức

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh