Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BÀI THƠ CHO EM!

(Viết trong những ngày buồn)

Em à, than văn làm chi?!

Ngẫm nh́n hai chữ Vô Vi….hết buồn!

Ḱa trông suối nước chảy tuôn

Bên trong xác lá đầu nguồn cuốn theo…….

Lạc quan, th́ thấy trong veo

Bi quan,  lại nói mốc meo đục ngầu!

Thương Em tóc đă bạc mầu,

Vẫn chưa dứt được nỗi sầu thế nhân!

Mốc trăm năm đă đến gần

Thơ Anh gieo cũng cạn vần đó Em !

DungLe

22giờ ngày 17 tháng 8 năm 2004

(Trích "Tín ngưỡng Á châu", tháng 9-2004)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh