Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

GIA-TÔ GIÁO CHỦ

dạy về TỨ GIÁO MỘT NGUỒN

Huờn Cung Đàn, Tư thời, 17 rạng 18-11 Tân Sửu (24-12-1961)  

GIA đạo nhà Nam phát triển lần,

bồi âm chất giúp nhân dân ;

GIÁO truyền chơn lư tông đồ nghiệm,

CHỦ định nhứt tâm mới vẹn phần.

Ta mừng Tông đồ Thiên mạng lưỡng ban. Ta cho phép, miễn lễ, an tọa.

Giờ nay, Ta được thấy các tông đồ Thiên mạng trong nền Đại đạo hằng năm đến ngày giờ này đều có ḷng thành nhớ đến kỷ niệm Giáng sinh của Ta, tức là các tông đồ Thiên mạng đă hiểu rơ ràng chữ Đạo chỉ có một tôn chỉ và hành động đều tương tợ, duy về h́nh thức và âm thinh sắc tướng khác nhau là do phong tục hoàn cảnh mà mỗi vị giáng sinh truyền đạo vậy.

THI BÀI

Lễ Giáng sinh tông đồ thiết lập,

Ḷng chí thành bất chấp tư riêng,

Trời cùng với Phật Thánh Tiên,

Xem qua thấu rơ hậu tiền giống nhau.

Về h́nh thức th́ sao cũng khác,                        

Nhưng tinh thần chẳng lạc sai đâu,

Phận Ta giáng thế trời Âu,

Thích-ca bổn phận độ thâu Ấn, Hồi.

LăoKhổng Tử rồi phận sự,

Châu Á truyền đạo tự Tiên Nho,

Thế gian ai cũng qua đ̣,

Sang bờ giác ngạn lần ḍ đi lên.

……..  

Trong Tam giáo lư chơn như một,

Thánh công b́nh là một giống thương,

Tiên th́ bác ái tứ phương,

Phật thường chuyên luyện con đường từ bi.

Suy cho kỹ đều y mục đích,     

Tùy mỗi nơi khuyến khích môn đồ,

Nhà lành nẻo chánh lần vô,

Xa điều ác ư điểm tô tâm hiền.

Mắt trần tục thấy riêng Giáo chủ,

Nhưng tinh thần gồm đủ phương châm,

Hầu gieo giống tốt nảy mầm,    

Đơm hoa trổ quả cho năm châu nhờ.                

GIA-TÔ GIÁO CHỦ

           

(Lê Anh Dũng trích lục

Phú Nhuận, 29-4-2004)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh