Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TRÍ NHÂN DŨNG

             Ở trên hoàn-vũ nầy, nhân-loại đều chịu trong luật tương-đối của Thiên-điều. Kẻ được điều nầy, người mất lẽ nọ, không ai trọn xấu, trọn tốt. Phải lắm con! Vì cảnh trần nầy không phải là nơi tiên-đào nguyên-vị, cũng không phải là nơi vô-sắc, vô-giới, vô-động; cũng không phải là nơi thanh-khí hư-vô, Niết-Bàn Cực-Lạc.

            Thế nên, sự tranh đấu mất còn vì chỗ ở, miếng ăn, trên áp dưới, dưới lấn trên, mạnh được, yếu thua. Trường tranh đấu của nhân-loài hầu như một ngày một đưa đến lỗ huyệt nhẵn-nhụi, sâu thâm-thẳm.

            Những điều gớm-ghiết đáng sợ là mầm chia rẽ tư-tưởng. Sự tranh đấu tư-tưởng kéo vằng-vặc không bao giờ ngưng sự ngầm hại lẫn nhau. Còn sự tranh đấu khoa học hiện thời không đáng kinh khủng, vì sự tranh đấu khoa học càng khốc liệt càng đưa nhân loại đến chỗ an vui, vì con người được đánh thức tâm-trạng bởi những nét đau thương, những ngày thảm não.

            Thầy muốn vỡ tan kiếp đời oan-khổ, nghiệt-chướng tiền căn của các con và diệt khổ lòng con. Nhưng, con ôi! Ðời không khổ, mà tự con gây lòng phiền lụy, thì Thầy làm thế nào đưa con đến chỗ an-vui hạnh-phúc!

            Luật tương-đối, một sáng một tối, âm dương; cũng như đời và Ðạo hết thạnh tới suy, thạnh suy vong phế là tại do con, âu cũng là Thiên-cơ dĩ định.

            Bao nhiêu sự tranh đấu, bao nhiêu giọt lệ của nhân-loài đang chảy, mà các con là tay hướng dẫn, ngăn dòng lệ của vạn-linh. Các con hãy làm sao xứng phận trách vụ của Thầy giao, bao mồ hôi nước mắt, bao công trình xây tạo của nhơn-sanh nên một kiến thức vĩ-đại hầu đi đến chỗ hoàn-thiện.

            Con ôi! Có chánh hẳn là có tà. Thầy lập Ðạo để cho con hành thiện, nhưng ma-vương vẫn cản lối đi, phá vỡ công-trình kiến tạo của con, nếu con không nhận thấy lối đi. Thầy chỉ mong sao các con hãy tin lấy con, giữ đường lối lấy con, đừng bao giờ để người quan-tâm đến con, rồi con quan-tâm lại vì lời ngon tiếng ngọt, ắt con bị phỉnh lừa đau khổ.

            Trên thế gian nầy không một sự gì thiệt-thọ đặng, kẻ nào gieo kinh-khủng hoảng mang, xáo trộn đường lối của con, ấy là kẻ ác bạo. Thầy sẽ sai những con biết cách giải-tỏa cảnh mông lung tối khổ ấy.

            Nhưng các con hãy giữ lấy thân vì sự thiện. Quyền, danh, lợi không thể nào áp được người hành thiện như con. Con hãy quan niệm trên ba điểm là: Nhân, Trí, Dũng.

            Có lòng nhân mới khỏi sanh thù hận, thêm nhiều bạn-tác trên lối. Có trí mới phân chánh, tà, lợi, hại. Có dũng mới lánh xa cạm bẫy, vũng ô-trược mị-tà.

            Trên đường ngay thẳng, dù diệu-viễn thế nào cũng không bao giờ nản chí sờn lòng, cũng như sông xuôi thả thuyền trôi vậy. Khó khăn là ở những đoạn đường gai gốc, những sông lầy lội, nông cạn.

            Con biết rằng, giàu sang danh vọng không bảo toàn được thân sanh, danh phẩm của mỗi con; và nghèo nàn cũng không làm cho con mờ mịt lương tâm. Tuy giàu sang, nhưng không thể bảo toàn trên mọi phương diện; tuy nghèo, nhưng không làm cho con mất hết tư tưởng cao cả.

            Thầy vì thương các con nên đem mối Ðạo gieo truyền. Ðạo chánh ắt có đường tà, mà đường tà ấy do đâu phát sinh? - Do tự lòng mỗi con mà ra!

TIÊN-TRƯỞNG VÔ-VI

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh