Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TINH THẦN QUI NGUYÊN

            Nầy chư đại-diện các tôn-giáo cùng toàn thể chi-phái trong Ðại-Ðạo ôi! Bần-Ðạo rất hoan-hỉ thấy rõ tinh-thần đạo-đức thuần túy của chư đại-diện đặng tiến đến chỗ qui-nguyên tinh-thần để hội-hiệp cùng Thầy nơi Bạch-Ngọc.

            Xét ra, người ở thế trần nầy, tất cả ai ai cũng có một điểm linh-quang gọi là thiên-tánh. Vì thế, mà Phật gọi "Nhứt thiết chúng-sanh giai hữu Phật tánh".

            Thầy thường dạy "Thầy là các con, bởi trong các con đều có điểm linh-tánh của Thầy". Bởi thế, con người ai ai cũng tốt đẹp thiện-tánh cả, nhưng bởi lục-dục thất-tình cám dỗ làm cho con người lắm lúc quên hẳn tánh-linh xưa, mới sanh ra điều tội lỗi.

            Từ khi Thầy khai Ðại-Ðạo, với cơ thiên biến chuyển nhiều chi phái, đó là thiên-ý định nhiều con đường, nhưng tựu trung cũng gom lên chót núi là chỗ Bạch-Ngọc-Kinh của Thầy ngự.

            Lúc còn ở chơn núi cách xa nhau vì rộng đường đất, nên phận-sự mỗi chi-phái là tay hướng-đạo để dìu dắt nhơn-sanh tiến lên chót núi mà về cùng Thầy.

            Con đường của mỗi chi-phái phải sáng suốt vạch ra để đi sao cho êm ái thuận chiều, hướng-dẫn nhơn-sanh về với Thầy được trọn lành, trọn tốt, thì sẽ được chấm công to.

            Ðường càng gần chót núi thì chi-phái càng gần-gũi nhau. Bởi thế, ngày hôm nay, trên tinh-thần đạo-đức đã thuận tiến đến chỗ qui-nguyên về Thầy rồi đó!

            Bần-Ðạo rất mừng, và mong sao từ đây mỗi chi-phái hay tôn-giáo đồng liên-quan đoàn-kết, thương yêu thành thật với nhau để nương trìu qua cơn khổ khó trong cảnh đời biến chuyển cuối cùng.

Tinh-thần đạo-đức hiệp qui-nguyên,

Kim cổ, Ðông Tây chẳng khác riêng,

Chơn-lý của Trời là có một,

Hiểu rồi phải rán hiệp hòa liên.

PHÁP-LỰC KIM-TIÊN GIÁO-TÔNG ÐẠI-ÐẠO

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh