Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TIÊN TỤC

Thi:

Danh lợi đem đường xuống hố sâu,

Lợi danh tráo chác lắm cơ cầu,

Mua danh cốt buộc làn tên đạn,

Chác lợi là phăng mối chỉ sầu.

.............................

       Vả dầu cho các con có được danh chánh, lợi thuận đi nữa, phỏng có quí báu ǵ cái mộng trần hoàn?

       Khi sanh chỉ hai bàn tay trắng, đến chết đi cũng hai bàn tay trắng, chớ có đem theo được một mảy may ǵ? Thân tro bụi tất huờn về tro bụi.

       Các con bị bả vinh hoa nó đánh lừa, cũng như các con bị mùi phú quí nó câu nhử vậy, chớ không phải nhà vàng nó cứu vớt các con được, hay áo bạc nó che đậy cái thân hôi tanh của các con khi tử hạ.

       Ḱa như anh hùng đồ vương định bá rồi đến trăm năm th́ cũng chịu nát với cỏ cây!

       Thế th́ sao cho bằng đường tu, đă có sẵn thú nhà Tiên, rồi khi cờ vây, khi rượu ngọt, khi mây sớm, khi Xuân chiều, khi dạo chốn Thiên-Thai, khi vui miền Bồng-Đảo, khi chơi trong tám cơi, khi hưởng Xuân bốn mùa.

       Một ngày mà được thú thanh nhàn th́ mấy trăm muôn ngàn cảnh nhơn hoàn có đọa sao cho bằng!

       Các con thiệt là khờ khạo vô cùng, sao lại đi chọn gà đồng mà quên hạc nội, hỡi các con!

       Thoát khỏi ṿng cương tỏa của kiếp luân hồi là một sự mừng vô nhị, huống chi lại c̣n về hội hiệp cùng Thầy, quen hơi, bén tiếng cùng các bạn Tiên, mà các con cứ sụt sè e ngại, các con cứ mê muội mơ màng!

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh