Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

THIỆN ÁC

            Gạo thơm, các con không bao giờ đổi lúa sầy, gạo ẩm. Của thiện không bao giờ đổi của ác mặc dầu của ác dẫy đầy.

            Ly nước đục, bát nước trong: ly nước đục các con không bao giờ ẩm, bát nước trong con lại dùng.

            Sự thiện các con hành, ác không bao giờ hành. Ly nước đục, bát nước trong đổ ra rồi gọi là ly không, bát không. Người chết rồi cũng phủi tay không.

            Nhưng con ôi! Hãy nhìn kỹ trong bát nước, ly nước kia đổ ra rồi mà các con có thấy gì trong bát, trong ly không? - Hẳn là không thấy, đó là không-khí đông đặc trong ly, trong bát, và cặn bã dẫy tràn trong bát, trong ly.

            Các con thấy người chết rồi, còn thấy điểm gì chăng? - Ðó là những điều tội phước quanh mãi linh-hồn con. Sự tội ác dẫy đầy bên con mà con nào có rõ!

            Kẻ ác tự trọng lấy vật-chất tức là bản thân. Người thiện chỉ mong kết quả ở tinh-thần. Tinh-thần thanh-bai mới đặng trọng, vật-chất dù muôn nghìn mà của ấy nhơ-nhuốc chẳng khác nào ảo-ảnh tan đi mà thôi.

            Con thử nhìn đá kia vẫn cứng, núi nọ vẫn cao, biển rộng mênh-mông, sông dài diệu viễn nhưng thua tất cả tội lỗi của kẻ ác bạo.

            Các con ôi! Sự thiện mới là đáng trọng. Vậy con hãy làm tròn bổn-phận con, phận con là hành thiện cho rồi đi, hành thiện cho đúng đi, thì sự thành kia hiển nhiên trở nên mà thôi.

            Miếng ruộng kia cày bừa chưa? - Cỏ dẫy tràn mà gieo giống, thì giống ấy làm sao lên đặng đó các con?

            Thầy đem con đường chơn-thiện là chơn-truyền duy-nhứt từ cổ chí kim để cho các con hành cho đúng nếu các con mong muốn kết thành sớm đó con!

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh