Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ

dạy về TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN

Huờn Cung Đàn, Tư thời, 18 rạng 19-8 Tân Sửu (27-9-1961)

Này chư Thiên mạng đồ đệ ôi! Đại đạo gồm lại những ǵ tinh ba của trong Tam giáo để cho chúng sanh dễ bề học hỏi mà cũng là gây thêm ra mầm mống liên ḥa giáo phái, đem lại cho nhơn loại đi ra ngoài ṿng chấp ngă, hướng đến mức tôn giáo đại đồng. Nên chi Bổn Thánh có ư muốn đừng cho là Phật cao, Tiên thấp, Thánh thường, như thế là lầm lẫn cả.

THI BÀI

 

Đạo nào luận đó đây cao thấp,

Đời cạnh tranh mới vấp bước đi,

Bớt cơn nê chấp phái chi,

Sân Tŕnh cửa Khổng lo ǵ c̣n xa.

Thánh chẳng khác mấy là lư Phật,  

Tiên nào hơn phẩm chất Gia-tô,

Cũng đồng nguyên thủy môn đồ,

Chia phân giáng thế trương phô đạo mầu.

Đưa nhơn loại hố sâu qua khỏi,

Rước khách trần lên cơi Thiên đàng,

Mong cho lạc nghiệp b́nh an,

Những ai mến thế bớt mang cảnh phiền.

Hễ tu niệm đừng riêng biệt lư,

Giáo chủ nào lại chỉ sai đâu,

Dữ xa, lành tập làm đầu,

Minh tâm thiện ư là câu thực hành.

Đạo bất hư, người canh với cải,

Nên từ lâu đành phải tiếng oan,

Không vừa ư muốn thế gian,

So qua, sánh lại, t́m đàng rẽ phân.

Tiên th́ chọn tập lần bác ái,

Mến nhơn loài lối giải mê tân,

Thanh nhàn chẳng nhuốm bụi trần,

Ngao du sơn thủy, tinh thần quang minh.

Tập thanh tịnh thế t́nh dập tắt,

Phép định thân tâm đắc không không,

Ư thường vô nhiễm trần hồng,

Đắc thành quả vị Tiên ông như nguyền.

 

Phật cũng chẳng tư riêng chi đó,

Hạnh từ bi làm ngơ tu thân,

Ái tha, ái kỷ, ái nhân,

Nhịn người, dẫn lối tỉnh lần mê tân.

Tiểu, trung, đại thừa cần tu tập,

Ba phần trên gắng lập quả công,

Đến khi ĺa khỏi trần hồng,

Niết bàn bước đến ấy xong việc rồi.

Bổn thánh gồm ba ngôi Giáo chủ,

Để môn đồ thấy đủ đồng nhau,

Chẳng phân ai thấp ai cao,

Vẫn cùng một mối trước sau một nguồn.

Nhưng mỗi lư vai tuồng xem khác,

Mà biết rồi ai bác kích chi,

Vàng, xanh, đen, đỏ chung quy,

Trước tiên do trắng mới đi nhuộm màu.

Đôi lời dạy âm hao phân biện,

Chúc môn đồ tiến triển đạo tâm,

Huờn Cung Đàn giáng canh thâm,

Giờ này từ giă hồi lâm non bồng.          

Thăng...

 

KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ

 

(Lê Anh Dũng trích lục

Phú Nhuận 29-4-2004)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh