Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

    Văn Tuyên Khổng Thánh (22-7-1977)

    Khổng Thánh Tôn Sư (9-9-1978)

    Tồn Tâm dưỡng Tánh (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Quân-Tử là ǵ ? (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Chí Quân-Tử (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Chớ Quên Bản Thân (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Ðại Chí (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Hành Tròn Thánh Vị (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Lạc Tại Kỳ Trung (Văn-Tuyên Thánh-Sư)

    Quan Niệm Về Hòa-Hiệp, Thương Yêu (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Vật Chất Ảo Ảnh (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Vui Nhận Quả Nghiệp (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Huấn từ Văn Tuyên Phủ - Thanh An Tự 2-11-1966

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh