Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ

 

    Tặng sứ đồ nam du hành đạo (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 14-8-1968)

    Bến Mê Bờ Giác (Vạn Hạnh Thiền Sư)

    Chơn Lý Ðạo Ðức (Vạn Hạnh Thiền Sư)

    Tâm Thanh Tịnh (Vạn Hạnh Thiền Sư)

    Thiên Hạ (Vạn Hạnh Thiền Sư)

    Trên Ðường Tiến Hóa (Vạn Hạnh Thiền Sư)

    Tự tin, tự giác (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 3-3-1971)

    Tu hành (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 9-5-1971)

    Cơi tạm vô thường (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 9-10-1971)

    Vạn giáo đồng nguyên (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 18-10-1971)

    Cảm ứng (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 11-9-1971)

    Phân thanh lóng trược (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 6-11-1971)

    Lẽ sống và lẽ chết (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 18-12-1971)

    Khai Xuân tâm Đạo (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 22-2-1972)

    Ḥa hợp nhơn tâm (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 15-8-1972)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh