Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA TRẦN-HƯNG-ĐẠO ĐẠI-VƯƠNG

 

    Phận sự làm trai (Trần Hưng Đạo Đại Vương, 19-2-1939)

    Đem Đạo vào đời (Trần-Hưng-Đạo, 7-2-1968)

    Thiên-Lý Ðàn 10-5-1965 (Tổng-Lý T.H.Ð. - Giáo-Tông Ð.Ð. - Ðông-Phương C.Q.)

    Luật Tiến Hóa (Hưng Ðạo Ðại Vương)

    Tâm Bát-Nhă (Trần-Hưng-Đạo Đại-Vương, 6-10-1972)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh