Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA TIỀN-BỐI ĐẠI-ĐẠO

 

    Hộ Pháp Phạm Công Tắc (27-9-1977)

    Chúc Xuân - Vĩnh Nguyên Tự 21-1-1966 (Tiền Bối Đại-Đạo)

    Hội Đồng Tiền Bối - Thiên Lư Đàn 4-2-1966

    Định nghĩa Cao Thượng Bửu Ṭa - Đời người và sự nghiệp 2-10-1966 (Đông Thắng Chơn Như & Cao Triều Trực)

    Tâm sự nhị vị tiền bối (Thượng Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt, 24-3-1967)

    Tu thân, phổ độ và gương xưa (Chư vị tiền bối, 25-9-1967)

    Ḷng người hướng đạo (Nguyễn Ngọc Tương, 1-10-1967)

    Thanh thiếu niên mầm non đất nước (Cao Triều Phát)

    Giáo hội Tiên-Thiên Minh-Đức (23-10-1967)

    Kết hợp kinh nghiệm đạo lư để hành đạo độ đời (Ngọc-Lịch-Nguyệt, 19-10-1968)

    Tiền Bối Ðại-Ðạo Chúc Xuân (Hội Ðồng Tiền Bối Ðại-Ðạo)  

    Kinh Nghiệm Ðạo Ðức (Cao Triều Trực)

    Tu Học Nội Tâm (Hội Ðồng Tiền Bối)

    Trách nhiệm người hướng Đạo (Hộ-Pháp Phạm-Công Tắc, 10-3-1971)

    T́nh thương cao cả (Cao-Triều-Phát, 9-6-1971)

    Tỉnh mộng trần (Chơn-Thường Đạo-Sĩ, 11-9-1971)

    Thanh thiếu niên mầm non đạo đức (Cao-Triều-Phát, 2-12-1971)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh