Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN

 

    Quan Thánh Đế Quân (23-7-1977)

    Quan Thánh Đế Quân (25-7-1977)

    Xả Thân Cứu Thế (Quan-Thánh Đế-Quân)

    Đào Luyện Tinh Thần (Quan-Thánh Đế-Quân)

    Ba đào sóng nổi (Quan-Thánh Đế-Quân, 24-3-1932)

    Bổn Phận Người Hướng Ðạo (Quan-Thánh Ðế-Quân)

    Luật Nhân Quả (Quan-Thánh Ðế-Quân)

    Huờn-Cung Ðàn 12-7-1965 (Hiệp-Thiên Ðại-Ðế)

    Ngọc-Ðiện Huỳnh-Hà 22-7-1965 (Quan-Thánh Ðế-Quân)

    Xuân về cảnh cũ - Liên Hoa Cửu Cung 24-1-1966 (Quan-Thánh Đế-Quân, Thiện-Pháp Nguyễn Bửu Tài)

    Đức khiêm tốn và phục thiện (Quan-Thánh Đế-Quân, 25-2-1971)

    Hăy làm sáng lại tâm linh (Hiệp-Thiên Đại-Đế Quan-Thánh Đế-Quân, 3-10-1972)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh