Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA QUAN-ÂM BỒ-TÁT

 

    Ba Yếu Tố Quyết Ðịnh (Quan-Thế-Âm Bồ-Tát)

    Đạo Đức là Siêu Chánh Trị (Quan-Âm Như-Lai, 2-3-1969)

    Phương Pháp Tu Thân Hành Ðạo (Quan-Âm Bồ-Tát)

    Chữ Tâm  (Quan-Âm Bồ-Tát)

    Văn Phòng Phổ-Thông Giáo-Lý 21-3-1965 (Quan-Âm Như-Lai)

    Huờn-Cung Ðàn 13-6-1965 (Quan-Âm Bồ-Tát)

    Huờn-Cung Ðàn 27-6-1965 (Thường-Cư Nam-Hải Quan-Âm Như-Lai)

    Chơn-Lý Ðàn 14-1-1966 (Quan-Âm Bồ-Tát)

    Chứng lễ Khai Xuân - Thánh Thất B́nh Ḥa 23-1-1966 (Quan-Âm Bồ-Tát, Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương)

    T́m chữ “Muốn” (Quan-Âm Bồ-Tát, 17-2-1967)

    Huấn nữ chơn ngôn (Quan-Âm Bồ-Tát, 11-3-1967)

    Đạo lư của người hành Đạo (Quan-Âm Bồ-Tát, 9-5-1967)

    Ư thức hệ Nữ-Chung-Ḥa (Quan-Âm Bồ-Tát, 18-10-1967)

    Ngọn đuốc soi ḷng (Quan-Âm Bồ-Tát, 23-10-1967)

    Giải Thoát (Quan Âm Bồ Tát)

    Kiểm Ðiểm Thân Tâm (Quan Âm Bồ Tát)

    Nhẫn Nhục (Quan Âm Bồ Tát)

    Nguyên lư tuyệt đối (Quan-Âm Bồ-Tát, 2-2-1971)

    Quan-Âm Phổ-Chiếu Pháp-Bảo Tâm-Kinh

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh