Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA PHÁP-LỰC KIM-TIÊN

 

    Sự quư báu của Đại-Đạo (Pháp-Lực Kim-Tiên, 15-6-1936)

    Người tu học đức tin làm gốc (Pháp-Lực Kim-Tiên, 5-5-1936)

    Năm mới thân tâm đổi mới (Pháp-Lực Kim-Tiên, 15-1-1936)

    Thoát ṿng tứ khổ (Pháp-Lực Kim-Tiên, 15-5-1936)

    Trọng Pháp Giáo (Pháp-Lực Kim-Tiên)

    Tinh-Thần Qui-Nguyên (Pháp-Lực Kim-Tiên)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh