Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

    Khai Kinh ĐGTK - Ngọc Hoàng Thượng Đế (1-7-1977)

    Cao Đài Thượng Đế (20-7-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Đế giảng cho các bực Chúa Tể Quốc Vương (27-7-1977)

    Cao Đài Thượng Đế ban Thánh Lịnh và "Kinh An Vị Tam Giáo Qui Nguyên" (29-7-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Đế ban "Bài Chúc Tụng Ngọc Hoàng" (30-7-1977)

    Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên - Ngọc Hoàng Thượng Đế (1-8-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Đế ban Sắc Lịnh Qui Nguyên 12 phái Đạo Cao Đài (3-8-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Đế - Sắc Lịnh Qui Nguyên 12 phái Đạo Cao Đài (tiếp theo) (5-8-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Đế niêm tất Đại Giác Thánh Kinh (7-8-1977)

    Chánh Lễ 12 phái Cao Đài hiệp tác - Ngọc Hoàng Thượng Đế (27-9-1977 tức Rằm tháng 8 Đinh Tỵ niên)

    Thánh Tựa KTGP - Ngọc Hoàng Thượng Đế (24-5-1978)

    Ngọc Hoàng Thượng Đế (18-8-1978)

    Ngọc Hoàng Thượng Đế chiếu kiến Kinh Thánh (8-9-1978)

    Ngọc Hoàng Thượng Đế (24-7-1979)

    Ngọc Hoàng Thượng Đế ban bảo danh Thiên Lư Bửu Ṭa (4-12-1979)

    Ngũ Nguyện của Cao Đài Thượng Đế (14-3-1981)

    Đại Lễ Cầu An Xin B́nh Địa Chấn - Ngọc Hoàng Thượng Đế (26-3-1982)

    Kỷ niệm Huỳnh Đạo Thiên Khai năm thứ 6 và bốn hườn thuốc trị tà - Ngọc Hoàng Thượng Đế (15-5-1982)

    Thánh Đức B́nh Linh Hội - Ngọc Hoàng Thượng Đế (16-2-1986)

    Kỷ niệm Huỳnh Đạo Thiên Khai năm thứ 10 và lịnh tả "Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh" (15-5-1986)

    Tiên Tục (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế)

    Cảnh Xuân (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 1-1-1936)

    Trần gian là cảnh ngục tù (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 8-6-1936)

    Huấn từ Xuân Mậu Thân (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, 7-2-1968)

    Ư nghĩa SONG TU (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, 23-8-1980)

    Sự tương quan giữa Đệ Nhứt và Đệ Nhị Thiên Khai (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, 14-2-1981)

    Bài Hiệu Triệu Ðoàn Kết (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, 12-5-1981)

    Ðàn Cơ Mật và Giáo Ðạo (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, 11-10-1981)

    Quyết Chí Tu (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Chơn-Lý Qui-Nguyên (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Bí Quyết Thành Công (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Ðời Ðạo Hiệp Hòa (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Khử Ám Hồi Minh (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Nhẫn Nhịn Thương Yêu (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Nhân Quả (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Nhờ Người Chỉ Lỗi (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Quân-Tử và Tiểu-Nhơn    (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Tâm Ðiền (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Thiện Ác (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Tỉnh Thế    (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Trau Tâm Sửa Tánh (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Tự Tín, Tự Suy, Tự Ðộng (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Vật Chất là Giả Tạm (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Xuân Dạ Cảm Hoài (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế) 

    Ðức Phân Biện (Cao-Ðài Giáo-Chủ)

    Minh-Ðức Ðàn 6-8-1965 (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

    Khai Xuân - Thiên Lư Đàn 20-1-1966 (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế)

    T́nh Tạo Hóa - Thiên Lư Đàn 4-2-1966 (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế)

    Mở rộng t́nh thương - Ngọc Minh Đài 8-2-1967 (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, Cao Triều Phát) 

    Huấn từ Đức Chí-Tôn (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 25-3-1967)

    V́ sao Thượng-Đế gieo mối Đạo tại xứ Việt-Nam (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 19-12-1968)

    Huấn Từ Ðức Chí-Tôn Xuân Canh Tuất (Ngọc Hoàng Thượng Ðế)  

    Huấn từ Đức Chí-Tôn Xuân Tân-Hợi (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 27-1-1971)

    Đắc Nhứt (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 10-4-1971)

    Ngày Thiên-Quan Tứ-Phước (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 29-2-1972)

    Ân Xuân Của Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 4-2-1981)

    Minh Chứng Sự Đắc Quả Của Đạo-Trưởng Huệ-Lương (Bác Nhă Thiền Sư Tam Tông Pháp Chủ, Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 8-7-1981)

    Đại-Thừa Chơn-Giáo

    Huấn Từ Đức Chí-Tôn Cao-Đài Thượng-Đế

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh