Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA NGÔ ĐẠI TIÊN

 

    Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu ban "Bài Chúc Tụng Đức Ngôi Hai" (30-7-1977)

    Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên - Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu (1-8-1977)

    Nam Phương Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (4-8-1977)

    Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam (7-8-1977)

    Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (29-9-1977)

    Hành Đạo Tịnh Luyện (Ngô-Đại-Tiên)

    Giải thích danh từ "Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư" 4-3-1966 (Ngôi Hai Giáo Chủ)

    Giải thích danh từ "Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư" 22-3-1966 tiếp theo (Ngôi Hai Giáo Chủ)

    Giáo lư Đại-Đạo (Ngô Đại-Tiên, 23-4-1967)

    Tiền bối chúc Xuân (Ngôi-Hai Giáo-Chủ Ngô-Minh-Chiêu, 27-1-1971)

    Nghịch hành phản bổn (Ngôi-Hai Giáo-Chủ Ngô-Minh-Chiêu, 10-3-1971)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh