Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA LƯ-GIÁO-TÔNG

 

    Ư nghĩa của Hiệp Tác và Qui Nguyên (2-12-1978)

    Lư Đại Tiên Thái Bạch (7-9-1978)

    Lư Đại Tiên Thái Bạch giảng về Long Hoa Đại Hội (5-10-1979)

    Đức Lư Thái Bạch ban "Bài Cầu Nguyện Ḥa B́nh Thế Giới" (15-5-1978)

    Thánh Đức B́nh Linh Hội - Lư Thái Bạch (23-2-1986)

    Thiên Cơ (Lư-Đại-Tiên)

    Rơ Thiên Cơ trọn dạ v́ Thầy

    Kính Thành

    Hướng Đạo Tam-Kỳ (Lư-Thái-Bạch)

    Chơn Lư Của Vạn Linh Sanh Chúng (Động-Đ́nh-Hồ Tiên-Trưởng)

    Phổ độ nhơn sanh (Lư Thái Bạch, 10-6-1936)

    Ẩn ḿnh trong cơn giông gió (Lư Đại Tiên Trưởng, 19-3-1936)

    Sân - Giận (Lư-Thái-Bạch)

    Xuân nh́n thế cuộc (Lư-Thái-Bạch, 8-1-1928)

    Trách nhiệm của người Chức Sắc Thiên Ân (Lư-Giáo-Tông, 31-7-1958)

    Ðàn Cơ ngày 7 tháng 11-1981 (Giáo-Tông Ðại-Ðạo, Biển-Thước Thần-Y)

    Lư Đại Tiên khuyên tu hành cho đúng đường lối

    Nhồi Quả (Lý-Thái-Bạch)

    Quyết Một Ðường (Lý-Thái-Bạch)

    Sự Nghiệp Vật Chất và Sự Nghiệp Tinh Thần (Lý-Thái-Bạch)

    Vô Thường Hữu Hoại (Lý-Ðại-Tiên)

    Kết Quả Của Sự Bố-Thí (Thái-Bạch Kim-Tinh)

    Tai Hại Của Sự Bỏn-Sẻn (Thái-Bạch Kim-Tinh)

    Công Minh Chánh (Lý-Ðại-Tiên)

    Chưởng Ðức (Lý-Ðại-Tiên-Trưởng)

    Ðời Vay Ðạo Trả     (Lý-Ðại-Tiên)

    Người Hướng Ðạo (Lý-Thái-Bạch)

    Thiên-Lý Ðàn 1-4-1965 (Giáo-Tông Ðại-Ðạo - Ðông-Phương Chưởng-Quản)  

    Thiên-Lý Ðàn 19-6-1965 (Giáo-Tông Lý-Bạch)

    Tỉnh giấc Nam kha - Thiên Lư Đàn 5-2-1967 (Lư Giáo Tông)

    Công b́nh và hướng đạo (Thái-Bạch Kim-Tinh, 23-2-1967)

    Giác ngộ là nguồn cứu rỗi (Giáo-Tông Đại-Đạo, 10-4-1967)

    Tu tâm và hành Đạo (Giáo-Tông Đại-Đạo, 2-5-1967)

    Luận về giáo lư (Giáo-Tông Đại-Đạo, 20-8-1967)

    Sứ mạng vi nhơn: khi cần th́ đến, khi xong lại về (Thái-Bạch Kim-Tinh, 13-2-1968)

    Xuân tâm của người hướng đạo (Thái-Bạch Kim-Tinh, 12-3-1968)

    Có người mà cũng có Trời (Thái-Bạch Kim-Tinh, 11-5-1968)

    Trách nhiệm của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư (Thái-Bạch Kim-Tinh, 8-8-1968)

    Tu Thân Luyện Tánh (Giáo Tông Ðại Ðạo Thái Bạch Kim Tinh)

    Khởi Thỉ Ðến Huờn Nguyên (Lý Ðại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh)

    Tu Tánh Luyện Mạng (Thái Bạch Kim Tinh)

    Đường tu tiến (Giáo-Tông Đại-Đạo, 13-2-1971)

    Lập thân hành Đạo (Giáo-Tông Đại-Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh, 3-5-1972)

    Nho-Tông chuyển thế (Giáo-Tông Đại-Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh, 3-10-1972)

    Trọn vẹn hiến dâng cho Đạo pháp sẽ được Thượng Đế an bài (Lư Đại Tiên Trưởng, 26-4-1975)

    Tâm Hạnh Đại Thừa và Điều Kiện Thọ Pháp (Giáo-Tông Đại-Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh, 19-2-1981)

    Sống Đạo Và Hành Đạo (Giáo-Tông Thái-Bạch, 20-3-1981)

    Nội Tu và Ngoại Tu (Giáo-Tông Vô-Vi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, 10-3-1982)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh