Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA LÊ-VĂN-DUYỆT ĐẠI-TIÊN

 

    Ngọc-Minh Ðài 5-4-1965 (Lê-Ðại-Tiên)  

    Ngọc-Minh Ðài 9-6-1965 (Lê-Ðại-Tiên - Hiển-Thế Ðạo-Nhơn)

    Ngọc-Minh Ðài 8-10-1965 (Tổng-Lý Lê-Văn-Duyệt)

    Ư nghĩa Thánh-Thất và Thánh-Tịnh (Lê Đại-Tiên, 16-6-1967)

    Gương xưa khắc kỷ tu thân (Tổng Lư Lê-Văn-Duyệt, 18-8-1968)

    Chánh tín và mê tín (Đại-Tiên Lê-Văn-Duyệt, 21-9-1968)

    Tạo Thế Nhân Hòa (Lê Văn Duyệt)

    Chánh kỷ hóa nhân (Đại-Tiên Lê-Văn-Duyệt, 2-6-1971)

    Con người cho thiệt con người (Lê-Văn-Duyệt Đại-Tiên, 20-6-1972)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh