Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA GIA-TÔ GIÁO-CHỦ JESUS CHRIST

 

    Tây Phương Giáo Chủ Jésus Christ (9-7-1977)

    Thiên Chúa Jésus Christ (26-7-1977)

    Thiên Chúa Jésus ban "Bài Thánh Ca" (30-7-1977)

    Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên - Ngôi Hai Đấng Christ (1-8-1977)

    Đức Chúa Jésus (2-8-1977)

    Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam (7-8-1977)

    Đức Chúa Jésus ban "Bài Cầu An Địa Chấn" (15-12-1979)

    Ðạo Lý Ðại Ðồng (Gia-Tô Giáo-Chủ Jesus Christ, 25-12-1959)

    Huờn-Cung Ðàn 24-12-1965 (Gia-Tô Giáo-Chủ Giê-Su Kirixitô)

    Chứng lễ Khai Xuân - Thánh Thất Bàu Sen 24-1-1966 (Gia Tô Giáo Chủ)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh