Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA DI-LẶC THIÊN-TÔN

 

    Dại, Khôn (Di-Lạc Tuyên-Quang Phật)

    Trúc-Lâm Thiền-Ðiện 15-9-1965 (Di-Lạc Tôn-Phật)

    Luận Đạo khuyến tu - Trúc Lâm Thiền Điện 22-1-1966 (Di-Lạc Thiên-Tôn)

    Kiếp phù sinh và nhân ngă (Di-Lạc Thiên-Tôn, 21-5-1967)

    Lý Siêu Việt và Chánh Pháp (Di Lạc Thiên Tôn, 7-2-1970)

    Thế Pháp Di-Lạc Hạ-Nguơn (Di Lạc Thiên Tôn, 11-5-1970)

    Nội Tâm Tu Tiến (Di Lạc Thiên Tôn, 18-8-1970)

    Tu tâm luyện tánh (Di-Lạc Thiên-Tôn, 3-3-1971)

    Phật pháp, thế gian pháp (Di-Lạc Thiên-Tôn, 6-9-1971)

    Ðàn Lịnh và giải nghĩa 2 chữ Ðàn-Cơ (Di-Lạc Vương-Phật, 17-3-1984)

    Bảo-Pháp Chơn-Kinh

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh