Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA ĐẠI-GIÁC KIM-TIÊN THIÊN-HUYỀN-TÂM

 

    Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (7-8-1977)

    Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (30-5-1978)

    Đại Giác Kim Tiên luận về Chữ Đạo (7-6-1978)

    Đại Giác Kim Tiên luận về Thất T́nh (11-6-1978)

    Đại Giác Kim Tiên luận về Lục Dục, Tam Tâm Chi Nghiệp, Thập Giới Điều Qui (15-6-1978)

    Đại Giác Kim Tiên luận về Ăn Chay, 12 cơi Thiên Đường và việc Độ Siêu (5-7-1978)

    Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (6 và 7-7-1978)

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh