Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

SỰ QUƯ BÁU CỦA ĐẠI ĐẠO

(Châu Minh, 15-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-7-1961)

       Này chư đệ muội! cơ đạo sắp hoàn thành, các lời tiên tri theo thánh huấn cùng kinh sấm sẽ hoàn thành đó vậy.

       Nhưng trước ngày đạo thành, lẽ dĩ nhiên mỗi thân tâm chư đệ muội phải thành đạo trước để hướng dẫn nhân loại, v́ chính chư chức sắc trong Đại Đạo chẳng khác nào A Nan, Ca Diếp, U Ba Li, Mục Kiền Liên của Đức Thích Ca, hay là Tăng Tử, Tăng Sâm, Tử Hạ, Tử Du, Tử Cống, của Đức Khổng Tử và các môn đồ của Đức Jésus là Phi Ơ Rơ, Ma Thi Ơ.

       Trong thời kỳ khai Đại Đạo, chư đệ muội xem lịch sử tôn giáo xưa, cũng nhận định thấy rơ nhơn sanh tôn trọng các vị môn đồ của các vị giáo chủ như thế nào?

       Biết lẽ ấy, rán bảo vệ thanh danh, tự trọng lấy giá phẩm mới xứng đáng là môn đồ của Đức CAO ĐÀI.

       Quả thật vậy, “Một nước nhỏ nhen trong vạn quốc, ngày sau làm chủ mới là kỳ”.

       Đó là lời tiên tri của Thầy khi mới mở đạo. Bởi vậy một nước trời khai Đại Đạo, thật quư báu vô giá, nhưng người trong nước nào hay sự quư báu nhiệm mầu ấy.

       Ḱa Đức Thích Ca khi xưa giáng thế nơi miền Bắc Ấn Độ nhưng sau bị ảnh hưởng của Hồi giáo cùng Bà La Môn giáo thành ra chơn truyền lần sang Tây Tạng. Hiện thời khắp trên hoàn cầu đều tôn trọng Tây Tạng là xứ Phật quốc. Những nhà mộ đạo tu hành, từ phương xa diệu viễn, trải qua bao nhiêu khổ khó, cũng lần lượt tầm đến xứ Phật, nhưng dễ nào, với tấm ḷng thành, nhứt bộ nhứt bái, chưa vào được thay!

       Th́ đạo Trời đây cũng sẽ như thế. Hiện giờ, những nhà có chút ít đạo đức, nói ra là những nhà chánh trị đang khảo cứu t́nh h́nh ảnh hưởng các tôn giáo, nên mới đến Ṭa Thánh Tiên Thiên bao nhiêu phái đoàn vừa qua đó; chứng tỏ lời dạy của Ơn Trên chẳng sai, mà cũng chẳng uổng công của Bần Đạo khi mới tịch diệt đă trải qua bao nhiêu tháng xuất dương ra ngoại quốc chuyển tâm các nhà lănh tụ.

       Đây rồi đến ngày cuối tận, các nhà chơn tu lần lượt đến tôn sùng đạo lư của Cha Trời khai Đại Đạo! Hiểu lẽ nhiệm mầu chẳng sai, th́ mỗi thân tâm chư đệ muội từ đây rán cố gắng ôn ḥa nhă nhặn cùng hội hiệp ư kiến chung trên mọi sự mọi việc để phát triển cơ đạo Tiên Thiên.

       Vậy hôm nay Bần Đạo có đôi lời cùng chư đệ muội hiểu lẽ trọng yếu nầy. Người tu trong Đại Đạo, nói riêng như Ṭa Thánh Tiên Thiên đây, chư đệ muội cũng nhận thấy, lần lượt vạn bang sẽ t́m đến, nhưng Hội Thánh phải giữ lập trường của người tu là: đạo đức thuần túy.

       Khách đến đây tức nhiên phải chịu ảnh hưởng trên đường đạo, nghĩa là: bổn phận chư chức sắc gieo mầm tư tưởng lại cho khách tha phương vạn quốc, chớ không được ảnh hưởng ǵ với khách.

       Như thế mới đúng người chơn tu của Tiên Thiên nghe chư đệ muội.

PHÁP LỰC KIM TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh