Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

RƠ THIÊN CƠ TRỌN DẠ V̀ THẦY

(Châu Minh, 15-2 năm Đại Đạo 35 Canh Tư, 12-3-1960)

Thi bài:

       Ḱa thiên lư du hành bất tức,

       Máy tuần huờn bĩ cực thới lai,

              Hết đêm rồi tới ban ngày,

Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu lai, Đông tàn.

       Chổ giáp mối Xuân tàn Đông đến,

       Người chơn tu, tánh mệnh song tu,

              Phải lo vén ngút mây mù,

Tâm linh phát huệ, trăng thu sáng ḷa.

       Cảnh hạ ngươn, Long Hoa chuyển hóa,

       Rơ thiên cơ trọn dạ v́ Thầy,

              Đức tin vững chắc đêm ngày,

Trau giồi tâm tánh, thẳng ngay một đường.

       Đường chơn đạo là phương cứu cánh,

       Lư trung dung tùy cảnh độ đời,

              Khá toan chung thỉ với Trời,

Thực hành chơn đạo, gặp thời thượng nguơn.

       Chư chức sắc nguồn cơn đă rơ,

       Vững lập trường gắn bó theo Thầy,

              Thực hành chơn pháp chớ sai,

Bền tâm nhẫn nại đêm ngày liệu lo.

       Cảnh Đông tàn, sóng to gió lớn,

       Trải bao phen rùng rợn cảnh nguy,

              Người tu đă rơ tiên tri,

Ráng mà lập chí đủ đầy mới nên.

       Chí bá ṭng vẫn bền sương tuyết,

       Dù trả qua chi xiết khó khăn,

              Một ḷng tin tưởng đạo hằng,

Mới là kết quả, thọ ân phước hồng.

       Chư đệ muội trong ṿng chuyển hóa,

       Đă trải qua đường sá niên rồi,

              C̣n nhiều khổ khó luân vơi,

Rán mà chịu đựng, mới thời thành công.

       Trên Hội Thánh một ḷng một dạ,

       Dưới nữ nam chi sá khổ lao,

              Cùng nhau nhứt trí tâm bào,

Để lo cơ đạo cho mau đắc thành.

       Chư đệ muội hy sanh thêm măi,

       Rán xả thân hăng hái đường tu,

              Cho qua những cảnh mịt mù,

B́nh minh sẽ gặp, ca âu thái b́nh.

       Nhắc nhủ nhau đồng t́nh lo liệu,

       Khuyên bảo nhau, dạy biểu cho nhau,

              Hành y Tân Luật một màu,

Chơn truyền Tân pháp chớ xao lăng ḷng.

       Trong nhị niên Long Hoa chuyển hóa,

       Cả nhơn sanh tai họa vô ngần,

              Rán mà tinh tấn đạo hằng,

Càng ngày phát triển, gia tăng phước lành.

       Phần vô vi điển hằng ban bố,

       Trợ giúp người tŕnh độ tiến cao,

              Lo cho cơ đạo dồi dào,

Lo cho sanh chúng một màu tu chơn.

       Đường thiên lư nguồn cơn đă rơ,

       Cứ một ḷng gắn bó lập công,

              Mới là được hưởng phước hồng,

Mới là được dự Hoa Long bảng đề.

 

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh