Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

QUAN NIỆM VỀ HÒA HIỆP, THƯƠNG YÊU

             Nầy chư hiền-đồ nam nữ! Trên sự hành-đạo, từ hạ dĩ thượng phải hòa tâm, hòa ý, hòa từ lời nói và hành động. Chớ hòa lời thốt mà không hòa hành-động thì không thể thành công việc được. Không hòa lời thốt mà hòa trên hành-động cũng có thể thành công việc được.

            Ðạo-đức một ngày một sáng-lạng tinh-hoa, thì lòng nhân-thế càng sa-ngã. Ðạo càng cao, người tu càng thưa thớt đó là lẽ dĩ nhiên.

            Thầy vì thương nhân-loại mà mở ra đường đạo-đức siêu-việt kỳ tam nầy để hướng độ nhơn-sanh đến chỗ đại-đồng tuyệt khổ, nghĩa là một nguồn-cội sống chung thương yêu, luôn luôn tương-thân, tương-trợ, tương-ái, thì chừng ấy mới gọi là cơ tuyệt khổ đại-đồng.

            Nếu chư hiền-đồ đem sự trịnh-trọng lễ-lộc kỉnh Thầy mà không hòa tâm, hòa ý, thương yêu lẫn nhau, thì việc đó chư hiền-đồ minh-biện để giúp ích nhân-loài còn có lợi hơn là không tròn sự yêu-thương, lại phí tổn vật-chất.

            Sự sanh tử ở trần nầy, nếu kẻ bất thiện mà hân-hạnh nằm được trong ngôi mồ xinh-đẹp, chưa chắc gì là tiếng tốt khen-ngợi.

            Sở dĩ con người bị thế thường che lấp, thành thử coi vật-chất là hệ-trọng. Lễ lộc xét ra không có lòng thương người, mà lễ-lộc ấy chỉ phí tổn mà thôi.

            Không nhân mà dùng nhạc lễ làm gì? - Nếu người hoàn thiện đạo-đức thì luôn luôn mở lòng quảng-đại tha-thứ, cứu giúp người, mới đúng là bậc quân-tử hay trượng-phu.

            Nếu thấy người lỗi-lầm mà không trợ sửa, lại gièm pha lẫn nhau, chẳng khác nào chiếc xe kia sắp-sửa rơi vào hố thẳm, chẳng kéo lên, lại xô xuống, thì càng nguy hại thêm. Một bụi tre, một đám trúc, nếu không nương trìu măng mọc, mà nếu xắn măng mãi đi, thì bụi tre kia, đám trúc nọ phải lần lần tiêu-tán không còn nữa.

            Bởi vậy, phận-sự đàn anh là phải noi gương dạy dỗ đàn em tinh-tấn trên đường đạo-đức, đừng vì sự cao thấp mà mất sự đạo-đức thương-yêu.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh