Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

PHÁP CHỈ THƯỢNG THỪA

THÍCH  chủ minh tâm kiến tánh chơn,

Cthành mạng lập bổn nguyên huờn,

NHƯ  nhiên tịch tịnh vi cơ động,

LAI  định chân thời thể thủ đương.

Điểm  chuyển càn khôn thông giác hăi,

Truyền  giao Ly khăm hội quan ngươn,

Pháp  luân khí trụ xuy khư  hoá,

Chỉ  sở linh minh xuất tử đơn.

Bổn sư chào mừng chư môn đệ đàn tiền, mà lễ tịnh tâm an toạ nghe dạy đề tài : « Pháp chỉ thượng thừa ».

         Lành thay ! Lành thay ! trước tiên bổn sư có lời mừng cho những môn đệ có ḷng chí thành thiện nguyện nên được Thượng Đế đặc ân cho phẩm Thượng Thừa này.

            Hỡi chư thiện tâm ! Giữa lúc đa phần nhân loại đang say mê theo cuộc sống vật chất trần hồng, trí óc con người đều dâng trọn vào sự nghiệp hữu h́nh, vào cơ giáo hoá thời đại. C̣n phần tinh thần thiêng liêng của con người gần như xa lạ.

            Giới tu hành lại nặng về tín ngưỡng theo sắc tướng âm thinh hoặc ưa thích theo lối dị đoan, mê tín, bùa chú, pháp thuật không lối giải thoát tâm linh, không hội nhập được chơn truyền của nền Đại Đạo.

Chân truyền c̣n được gọi là bí quyết tu luyện.

Công phu tu luyện có 2 phần : Trúc cơ và tu tánh luyện mạng.

            Trúc cơ có bốn công phu :

Trúc cơ minh đường  là thực hành Nhơn Đạo.

Trúc cơ lập đức  là thí pháp, giúp người học Đạo.

Trúc cơ tâm hư  là luyện kỷ Tinh thuần.

Trúc cơ vô lậu  là luyện Tinh Khí không c̣n tẩu lậu.

Trúc cơ hoàn thành mới kiến tạo tam đài.

Bát Quái Đài là ngôi Thần.

Hiệp Thiên Đài là ngôi Khí.

Cửu Trùng Đài là ngôi Tinh.

Tam đài là sự thể hiện của pháp môn : Tánh mạng song tu, dĩ thần ngự khí.

Đại Đạo là ǵ ? Đạo ở đâu ?

Đó là cương yếu đặt từ lâu,

Thân tâm ‘đóng mở’ Trời ban phú,

Tánh mạng ‘sanh hườn’ pháp hiệp thâu.

Khải ngộ an nhiên cơ định giác,

Viên dung chiếu hiện tợ minh châu,

Thoát ṿng cương toả vô lai khứ,

Chẳng bận tử sanh chẳng nguyện cầu.

Con người có tâm và thân, có tánh và mạng, có thần và khí, tức là có âm và dương, thiếu một thành phần là không thành con người, do đó phải tu cả hai. Nếu tu tánh mà không tu mạng hoặc tu mạng mà không tu tánh là không đúng với chân pháp Đại Đạo, uổng phí công lao.

Đạo tại nhăn tiền, tại bản thân,

Luyện Tâm hư cực, Tánh hườn chân,

Luyện thân giả hiệp thành thân pháp,

Luyện nội ngoại công tụ Khí Thần.

         Công phu tu luyện đều nhằm vào Tánh  Mạng nên bổn sư nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho hàng tu sĩ lưu ư khỏi lạc vào nẻo bàn môn tà đạo.

            Tánh tức là Tâm. Tâm thường an th́ ytánh thể thường minh. Thân không lậu th́ mạng căn vĩnh cố. Tánh thể thường minh th́ vô lai vô khứ. Mạng căn bền vững th́ chẳng tử chẳng sanh.

            Công phu tánh mạng phải qua từng tŕnh tự gọi là  5 bước công phu hay gọi là Ngũ thiền  từ khời thủy đến cực chứng.

1.  SƠ THIỀN : Luyện kỷ trúc cơ.

            Luyện kỷ là luyện cái tâm cho thuần nhất, không c̣n nghĩ thiện, nghĩ ác ; nghĩ có, nghĩ không ; nghĩ phúc, nghĩ hoạ ; nghĩ hơn, nghĩ thua…. Tức là không c̣n những đối tượng nhị nguyên nữa, tịch nhiên bất động. Thức thần không c̣n chỗ nương. Chơn thần trở về chủ vị như thuở Tiên Thiên, gọi là tâm thuần dương, bất sanh bất tử.

2.      NHỊ THIỀN : Luyện Tinh hoá Khí.

Nam giới th́ luyện Tinh hoá Khí.

Nữ giới th́ luyện Huyết hoá Khí.

Luyện Tinh hoá khí là luyện chio ttnh không c̣n tẩu lậu. Thể thủ chân Tinh đem về chỗ vị sanh thân rồi dùng chân hoả huân hoá cho Tinh này trong sạch như nước thanh nguyên (nguồn nước trong sạch)  rồi hoá thành  khí.

Tinh thủy hạ lậu chỉ có một đường dương quan, nhưng sau khi đă hoá thành khí thiz lậu khắp 9 cửa do đó phải đóng kín  9 khiếu bên ngoài và  một khiếu bên trong là ư bất động.

Lúc này chân khí không c̣n vọng xuất nữa mà tụ về Tổ khiếu mà chầu Chơn Thần ; và lúc này Thần Khí mới tạm thời hiệp nhứt và phải chờ đến lúc chân khí kết thành chân chủng tử mới thật hiệp nhất và hiệp măi măi.

Tuy chân khí đă quy tụ nơi Tổ khiếu nhưng chưa được hoàn toàn thanh chơn, nên chân ư phải hướng dẫn nó theo con đường về Tây  Phương  và xuống Địa Phủ vài mươi hiệp để dung hoà với nội dược là chơn âm và chơn dương cho thành một loại chơn dược vô giá bửu.

         Rồi c̣n phải tiếp theo một thời công phu nữa mới viên măn thời Tiểu Châu Thiên. Chơn thần  không giây phút xa ĺa Cốc Thần  gọi là Cốc thần bất tử. Công phu này vừa huân chưn vừa thể thủ.

Luyện Huyết hoá Khí  c̣n gọi là Thái Âm luyện h́nh. Cùng với pháp tu của nam giới. Đại th́ đồng, tiểu th́ dị.

Sơ công hạ thủ, bế mutc tồn thần, đại thể là một, là khiến cho tâm an titnh, cho tức điều hoà, sau đó mới ngưng thần nhập khí huyết (tại nhũ lưỡng gian). Pháp nữ tu có bài dạy riêng.

3. TAM THIỀN : Luyện Khí  hoá Thần .

Luyện khí hoá thần c̣n gọi là ‘pháp dưỡng thai  thần hoá’ 10 tháng công phu.

Nói luyện khí nhưng không phải luyện khí mà nuôi dưỡng Thánh Thai cho thật sung măn chẳng khác mẹ nuôi con  mười tháng trong thai.

Nói là Thánh thai nhưng là chân chủng tử tợ như hai hạt ngọc minh châu.

Lúc đầu, viên ngọc minh châu mới kết, h́nh dáng chưa viên măn, ánh bạch quang chưa được rạng rỡ nên nói luyện khí tức là luyện cho viên ngọc này thật viên măn, thật sáng rỡ. Sáng cho đến âm thất (nhà tối)  thành bạch quang, cho ánh Thái dương không c̣n tác dụng.

Vậy luyện hạt minh châu như thế nào ?

Tuyệt đối không được dùng vơ hoả mà chỉ dùng văn hoả kết hợp với Tiên Thiên chân khí mà huân hoá mà tư dưỡng.

Châu thiên vận không c̣n độ số như Tiểu châu thiên mà vận hành chân như lúc c̣n trong bụng mẹ.

4. TỨ THIỀN : Luyện Thần huờn hư.

Luyện Thần huờn hư c̣n gọi là tam thiên nhủ bộ, tức là luyện xuất thần, thâu thần.

         Công phu tứ thiền chẳng khác nào người mẹ nuôi con  ba năm cho bú mớm ; dạy đứng, dạy đi, mẹ không rời con nữa bước.

            Luyện xuất thần thâu thần cũng vậy : chân ư không ĺa dương thần. Thần một khi xuất th́ liền thâu. Tuần tự từ gần đến xa, cho đến lúc thần đi thật xa th́ chân ư không c̣n thâu nữa mà để cho dương thần tự nhiên xuất hoá.

            5.  NGŨ THIỀN : Nhập đại định.

            Thời nhập đại định là thời kỳ tu sĩ đă chứng quả thuần Càn, là thời lục long dĩ ngự thiên, là cơi  6 rồng đi khắp tam thiên để thuyết pháp độ sanh.

Luyện Đạo hư trước luyện tâm.

Tâm sanh duyên khởi nghiệp mê lầm.

Mê lầm tưởng Đạo là không ảo.

Nào biết trong người Đạo ẩn thâm.

Tu thiền định hư vô Đại Đạo,

Pháp thượng thừa chỉ bảo chí chơn,

Là cơ vận chuyển âm dương

Âm dương đắc chánh hiệp huờn linh thai.

Linh thai vốn không ngoài Tánh Mạng,

Tánh Mạng là căn bản công phu,

Cổ kim bao lớp người tu,

Lần cơ mật nhiệm, truyền thu dặc dè.

Nay trường Đạo chuẩn phê sắc chỉ,

Trao pháp đồ phục vị nguyên căn,

Khởi đề lập hương Thần đăng,

Chiếu minh thổ phủ, đạo hằng lai sanh.

Từ phàm thể hoá thành pháp thể,

Từ Hậu Thiên phục khế Tiên Thiên,

Từ cơ sanh diệt trái khiên,

Chuyển siêu giác hoá thiên nguyên tựu thành.

Công chứng nộ thâm hành vô thượng,

Nguyện lực cao là hướng đitnh cao,

Lần theo lối thẳng đi vào,

Đi vào cửa pháp phải vào chánh môn.

Môn luyện kỷ nhuần ôn thời tập,

Bát nhă thuyền hội nhập nguyên nhân,

Nghiệp trần giải sạch trái oan,

Từ không mà có, có hoàn lại không.

Đoạn hoả Tánh, dứt ḷng thần thức,

Chuyển dục t́nh lập cực vô vi,

Hành tàng cơ diệu thời tri,

Âm dương khai giáng đúng kỳ khai thông.

Thời chuẩn bị hành công tiếp bổ,

Kô hấp đều đến chỗ đến nơi,

Giáng thăng không nhặt không lơi,

Ư chân dẫn lối, Thần dời cung vi.

Đóng sáu cửa phục quy căn nội,

 Cho lục trần tự thối về không,

Lục thức lặng ẩn bên trong,

Tịch nhiên hư cực, viên thông gián thần.

Thần hiệp Khí, Thần chân Khia tụ,

Khí Thần giao cho đủ thời hầu,

Tịch trung vô lự vô câu,

Miên miên tâm thấc tương càu tương y.

Hiệp thành pháp chỉ sơ kỳ.

Hạt giống linh căn tự thuở nào,

Gieo vào Thánh Địa quư dường bao,

Ngày đêm vun tưới nên công tích,

Quả vị trường sanh đoạn khổ lao. 

Toàn Ban Hiệp thiên Đài từ nay phải nghiêm túc công phu để thuần hoá trong việc hàn tŕ pháp Đạo nghe. Thánh giáo thượng thừa chỉ được phổ biến trong nội bộ. Việc ban hành phải chờ lịnh. 

Bổn sư ban ân chung.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh