Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

PHẬN SỰ LÀM TRAI

Thánh Thất Trung Thành, ngày 01-01-ĐĐ14 (Kỷ Măo) (19-02-1939)

* * *

Tổng Lư TRẦN-HƯNG-ĐẠO ĐẠI-VƯƠNG. Chào chư Thiên ân phận sự và toàn thể đạo đồ nam nữ.

THI:

Đời Đạo đương cơn phải nhọc nhằn,

Ai ra xốc gánh nợ quần sanh;

Ví dầu khó nhọc chi đi nữa,

Phận sự làm trai thế đă đành.

BÀI:

Trông bể khổ phập phồng sóng bổ,
Trên địa cầu bùng nổ chiến tranh;

       Biết chăng t́m lối tu hành,

Mặc t́nh xe pháo tung hoành Đông Tây.

      Nỗi dân tộc bạn bầy tan tác,

      Nỗi quốc hồn trụy lạc phanh phui;

            Nước non ra vẻ ngậm ngùi,

Bánh xe Tạo Hóa sụt sùi tơ vương.

      Chừ ai kẻ vạch đường chỉ lối,

      Chừ ai người chắp nối lấy đây?

            Thư hùng kiếm, nắm vào tay,

Vỡ tan hồn mộng, kéo xoay phong trào.

      Vẻ non sông ra màu cẩm tú,

      Đắp nhân luân lên đủ đại đồng;

            Cho đời mỹ tục thuần phong,

Đắp cao núi Tản, đào sông Nhị Hà.

      Quốc dục tề, kỳ gia tiên trị,

      Thiên hạ b́nh, chánh kỷ tu thân;

            Mày râu đúc giữa cơi trần,

Đă đành nặng gánh, ai ngần ngại chi.

      Muốn kết qủa phải truy tầm giống,

      Giống mới trồng khó mọng đơm hoa;

            Muốn cho cây lá đượm đà,

Phải cần tưới nước, phải rà vun phân.

      Phải chịu lấy nhiều lần cam khổ,

      Phải trải qua nhiều chỗ gian truân;

            Phải đem khí phách anh hùng,

Mảnh thân quyết măi vẫy vùng không thôi!

      Thân nam tử phải hồi may rủi,

      Chí thương đời nhằm buổi cam go;

            Xuân, Thu ai diễn nên tṛ,

Á, Âu ai tạo hay ḷ Thiên quân?

      Cuộc pháo xe nổ bùng thế giới,

      Ngắm Tây châu khóc nỗi Đông Dương;

            Xuôi ra những nỗi đau thương,

Th́nh ĺnh họa đến tai ương lấy ḿnh.

      Ráng mà chờ Thánh minh xuất thế,

      Nhưng phải lo đoàn thể tinh thần;

            Đủ vây cánh, đủ tay chân,

Đủ cơ ḥa hảo giao lân với người.

                  Chí thương đời,

                  Dạ đừng lơi,

            Cơ Trời ai rơ trước sau,

Nước non hỏi thử lâu mau thái b́nh?

 

(Tiếp điễn)

THI:

Tŕu trịu tang bồng một chiếc thân,

Mày râu Tạo Hóa đúc trong trần,

Đă đành nhiệm vụ ra gồng gánh,

Nặng mối t́nh chung với quốc dân.

BÀI:

      Dân tâm đă chưa yên, chưa định,

      Quốc hồn thêm lỡ tỉnh, lỡ say;

            Kiếp căn chi khéo đọa đày,

Cho dân Nam phải miệt mài trầm luân!

      Nền phong hóa đă không bồi đắp,

      Mối nhân luân lại sắp điêu tàn;

            Nhơn t́nh thế thái đa đoan,

Nước non nghĩ đến mà chan chứa sầu!

      Nguồn vật chất Tây Âu bổ lại,

      Sóng bất b́nh Nam Hải khua rân;

            Phong trào thế giới duy tân,

Làm cho nhân loại phân vân trăm đường.

      Hỡi than ôi! can trường thống thiết,

      Hỡi than ôi! tâm huyết khôi phần;

            Đă đành thân khổ v́ thân,

Mà đau đớn bấy, cho dân Nam nầy!

      Đă lắm lúc đắp xây thành lũy,

      Cũng nhiều phen sửa trị quốc phong;

            Đổi đời chi bấy Hóa Công,

Lập rồi lại xóa cũng không mấy hồi.

      Khổ th́ thôi, mà thôi không dứt,

      Căm tức người, mà tức nước non!

            Sơn hà tô phấn điểm son,

Xưa ông bà thế, nay con cháu ǵ?

      Bước ra đời, đời nguy, đời khốn,

      Hỏi thăm người, người độn, người ngu,

            Anh hùng lỡ lối công phu,

Quăng gươm, cắt tóc, vào tu cho rồi.

      Nhưng c̣n mang nợ đời tŕu trịu,

      Khó nỗi này chừ liệu sao sao;

            Hỏi Trời, Trời ở quá cao,

Hỏi người, chả thấy người nào nói đâu!

      Cơn khao khát nhờ bầu thanh thủy,

      Lúc ốm đau nhờ vị lương y;

            Trời gieo mối Đạo Tam Kỳ,

Thiệt là hạnh phúc c̣n ǵ hơn chăng?

      Kêu gọi nhau tập rèn đạo đức,

      Dặn ḍ nhau ung đúc tinh thần;

            Nước đồng nước, dân đồng dân,

Năm châu bốn biển ra thành con chung.

      Hỡi than ôi! v́ ḷng bản ngă,

      Hỡi than ôi! v́ bả lợi danh;

            Làm cho mối Đạo tan tành,

Những phường sâu mọt, dạ đành bán buôn!

      Mượn danh Đạo lợi quyền bảo thủ,

      Để t́m ngôi Giáo Chủ, Giáo Tông,

            Đứng lên xưng bá, xưng hùng,

Thế mà ḷng chẳng thẹn thùng mới ghê!

      Đời cay nghiệt toan về với Đạo,

      Đạo dở dang chừ bảo đi đâu?

            Âu là sanh đấng mày râu,

Nặng câu hồ thỉ, nặng câu tang bồng.

      Chừ ta quyết tả xông hữu đột,

      Chừ ta toan trống giục, gươm reo;

            Phất cờ lớn tiếng cả kêu,

Hỡi ai v́ Đạo, bước theo kịp THẦY!

      Không c̣n chia phe nầy, phái nọ,

      Không c̣n phân em nhỏ, anh to,

            Cùng nhau phận sự chung lo,

Đứng về trung lập chờ cho Đạo thành.

      Đợi ngày nào nhơn sanh thống nhứt,

      Đợi ngày nào trí thức mở mang,

            Gây nên t́nh cảm nồng nàn,

Dắt về Hội Thánh lập đàn quy nguyên!

NGÂM:

            Gót phàm men bước xe Tiên,

Hào quang chiếu diệu, Nam thiên chói ḷa.

            Dặn ḷng ta biết lấy ta!

Thăng...

_______________________________

(Người gởi: Bùi Chánh Giáo)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh